The Value of Pharmaceutical Innovation within the context of policies that impact the use of new medicines in Sweden

Billie Pettersson Frank Lichtenberg

the_value_of_pharmaceutical_innovation_2.pdf 1,3 MB PDF

Risk för välfärdsförluster med långsam introduktion av nya läkemedel

Sverige ligger efter andra västländer i introduktionen av nya landvinningar på läkemedelsområdet. I en ny forskningsrapport från SNS redovisas analyser som tyder på att långsam introduktion av nya, effektiva läkemedel medför välfärdsförluster för det svenska samhället, såsom högre kostnader för sjukhusvård och långsammare ökning av svenskarnas livslängd.

Nya läkemedel kan ge stora välfärdsvinster för patienten och samhället. Samtidigt blir nya läkemedel allt dyrare. Därför är det viktigt att väga värdet av nya läkemedel mot kostnaderna. I en ny rapport om värdet av läkemedelsinnovation presenterar forskarna Frank Lichtenberg, professor vid Columbia University, och den svenska forskaren Billie Pettersson statistiska analyser som tyder på att det kan vara samhällsekonomiskt lönsamt att ge patienter snabbare tillgång till nya läkemedel.

I rapporten analyseras data för introduktion av nya läkemedel för olika diagnoser, dödlighet, sjukhusvistelser och vårdutgifter i Sverige under perioden 1997–2010. Analysen visar:

  • Ett positivt samband mellan hur många nya läkemedel som introduceras mot en viss sjukdom och patienternas livslängd.
  • En tredjedel av ökningen i svenskarnas livslängd under perioden 1997–2010 kan tillskrivas introduktion av nya läkemedel.
  • Introduktionen av nya läkemedel förknippas med färre sjukhusdagar. Det ger en besparing i offentliga utgifter som är större än kostnaden för nya läkemedel.

Mycket tyder på att de senaste två decenniernas politiska reformer på läkemedelsområdet – decentraliseringen av kostnaderna till landstingen och det nya pris- och subventionssystemet – har medfört att tillgängligheten och användningen av nya läkemedel i Sverige har sjunkit. Regelsystemen behöver ses över för att skapa förutsättningar för rätt användning av de nya läkemedel som är samhällsekonomiskt lönsamma.

Läs mer om forskningsprogrammet Värdet av nya läkemedel.

Författare till rapporten

Billie Pettersson är fil dr från Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi vid Hälsouniversitetet, Linköpings universitet, och ansvarig för samhällsfrågor vid MSD. Hon varit gästforskare inom ramen för SNS forskningsprogram Värdet av nya läkemedel.

Frank Lichtenberg, professor vid Columbia University, New York. Lichtenberg har undersökt effekterna av innovation inom läkemedelsområdet i ett flertal länder. Han är en av de internationellt mest framstående forskarna inom området.