Universitetet, kulturen och staden

Kerstin Cederlund

Vilken roll spelar högre utbildning och forskning för regioners och orters utveckling? Frågan har debatterats livligt under senare år. Universitetens betydelse för förnyelse och tillväxt inom näringslivet har särskilt framhållits, men att de också bidrar till att skapa attraktiva stadsmiljöer och ett rikare kulturliv diskuteras mera sällan.

Här diskuteras om universitet och högskolor påverkar den kulturella infrastrukturen på de platser där de finns. Har högskolornas ålder, storlek och lokalisering betydelse för kulturutbudets omfattning? Till grund för granskningen ligger ett omfattande material som visar utbudet av kulturella verksamheter i trettio högskolekommuner. Böckernas, bildkonstens, musikens, teaterns och filmens geografi presenteras.