Värna stabiliteten och skydda skattebetalarna

Det är huvudsyftena med det nya ramverket Resolution för hantering av krisande banker, som riksgäldsdirektör Hans Lindblad presenterade på SNS/SIFR Finanspanel under tisdagen.

I det nya regelverket ska banker och finansiella institut i första hand försättas i konkurs, men om de bedöms som systemviktiga har Riksgälden mandat att ta över dem. Till skillnad från finanskrisen 2008 så är det inte längre skattebetalarna som ska stå för notan. I fortsättningen är det aktie- och fordringsägarna som får betala.

Syftet med resolution är att upprätthålla den finansiella stabiliteten genom att värna bankens kritiska funktioner, samtidigt som man undviker smittoeffekter från en bank till en annan.

I den efterföljande diskussion deltog Bo Becker, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, Martin Blåvarg från Handelsbanken och Charlotte Rydin ansvarig för bankkrishantering på Riksgälden. Bland annat lyftes frågor om hur bedömningen av vilka banker och funktioner som är systemviktiga går till.

För första gången i Sverige har vi faktiskt möjligt att planera för banker som är för stora för att tillåtas att gå i konkurs.

Charlotte Rydin

SNS/SIFR Finanspanel. Hur kommer banker med problem att hanteras i Sverige?