– Hållbarhet ur ett brett perspektiv är kanske den allra viktigaste samhällsfrågan just nu. Därför är det också så viktigt att SNS har satsat på det här forskningsprojektet. Det säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen och ordförande för referensgruppen i projektet Hållbar Samhällsbyggnad.

Att skriva en forskningsrapport på uppdrag av SNS innebär också att man får kontakt med en referensgrupp. I referensgruppen ingår ledande experter och praktiker inom det policyområde som diskuteras. Inom referensgruppen skapas sedan ett unikt utbyte av kunskap och erfarenheter mellan forskningen och det praktiska beslutsfattandet.

Denna unika input på forskningen är också något som många av de forskare som har skrivit rapporter på uppdrag av SNS framhåller som en mycket positiv erfarenhet.

Referensgruppen till SNS forskningsprojekt Hållbar Samhällsbyggnad har bestått av representanter från både näringslivet och offentlig förvaltning.

Referensgruppens ordförande är Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

– Eftersom det här är frågor som engagerar oss som företag och mig personligen så har det varit naturligt att vi har engagerat oss. Jernhusen drivs av att föra samhällsutvecklingen framåt och att bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Kerstin Gillsbro.

Jernhusen är ett statligt bolag som äger och förvaltar fastigheter i anslutning till järnvägsnätet. Nyligen presenterade bolaget planerna på hur centralstationsområdet i Stockholm ska byggas om – en satsning på i storleksordningen 20-25 miljarder kronor.

– Jernhusens uppdrag är att utveckla trygga, hållbara miljöer över hela landet som gör det kollektiva och hållbara resandet mer attraktivt. För att Stockholms central ska förbli en sådan plats, och för att vi ska kunna möta den kraftiga ökningen av Sveriges tågresande, behöver centralstationsområdet växa, säger Kerstin Gillsbro.

I SNS forskningsprojekt Hållbar Samhällsbyggnad ingår tolv olika forskningsrapporter som belyser ämnet ur olika perspektiv. Kerstin Gillsbro välkomnar att SNS har tagit ett större grepp om dessa frågor.

– Det är utmärkt, eftersom det här är frågor som är avgörande för samhällsutvecklingen. Och då är det viktigt att studera allt från hur vi ska uppnå klimatmålen till hur sociala hållbarhetsaspekter påverkar hur man bygger en ny stad. Allt hänger ihop.

– Ur ett personligt perspektiv så kan jag också konstatera att det är nyttigt att bli medveten om hur lite man vet, och hur intressant det är att medverka i ett sådant här sammanhang och få lära sig mer, säger Kerstin Gillsbro.

Vilken roll spelar ny forskning i arbetet med att utveckla ett mer hållbart samhälle?

– Kärnan i det som SNS gör är att låta forskning och samhälle samverka, och det är helt avgörande för båda parter. Vi blir bättre tillsammans än var för sig. Just samhällsbyggnad är också ett exemplariskt ämne att interagera forskning med näringsliv och offentlig verksamhet, eftersom det är en multikomplex fråga. Forskarna får förutsättningar att verka brett inom ämnesområdet, och de övriga parterna får sina frågor prövade genom forskning, säger Kerstin Gillsbro.

Fakta: De har medverkat i referensgruppen

Boverket, Byggföretagen, E.ON., Einar Mattsson, Ellevio, Installatörsföretagen, Jernhusen, JM, Kommuninvest, Länsförsäkringars forskningsfond, Nacka kommun, Newsec, Ramboll, Region Stockholm, Sjunde AP-fonden, Skandia, Svenskt Näringsliv, Trafikverket, Transportföretagen, Tågföretagen, White Arkitekter, Volvo Bussar.