– För mig är SNS ett av de mer prestigefulla sammanhang som man som forskare kan få skriva forskningsrapporter inom. Det märks också på vilka möjligheter det innebär och vilken hjälp man får från SNS, säger Fredrik Kopsch, universitetslektor i fastighetsvetenskap vid Lunds universitet. I projektet Hållbar Samhällsbyggnad har han studerat den svenska hyresmarknaden.

Hur har svensk hyreslagstiftning förändrats de senaste hundra åren och vilka utmaningar står hyresmarknaden för idag? Detta är några av sakerna som Fredrik Kopsch studerar i sin rapport ”En hyresmarknad i kris”.

Rapporten, som publicerades 2019, är en del av SNS forskningsprogram Hållbar Samhällsbyggnad.

– Anledningen till att jag är intresserad av hyresmarknaden specifikt är att det här är en så viktig del av bostadsmarknaden. Den är tänkt att uppfylla bostadsbehoven för flera olika grupper i samhället. Bland annat personer som har sämre ekonomiska förutsättningar. Och därmed är det intressant att studera hur man ska designa lagstiftningen på lite längre sikt för att dessa personers behov ska tillgodoses, utan att det ställer till problem för bostadsmarknaden i stort, säger Fredrik Kopsch.

Till vardags är han universitetslektor i fastighetsvetenskap vid Lunds universitet.

Rapporten om hyresmarknaden är den första som han har skrivit på uppdrag av SNS.

– Att skriva en rapport för SNS skiljer sig ganska mycket från mina tidigare erfarenheter, och det har varit en allt igenom positiv upplevelse. Den referensgrupp som SNS har kopplat till projektet är enorm, och deras synpunkter har varit värdefulla, säger Fredrik Kopsch.

Innan rapporten presenterades lämnade Peter Englund, professor emeritus vid Handelshögskolan i Stockholm och Uppsala universitet, konstruktiva synpunkter på rapporten vid ett akademiskt seminarium.

– Ett peer-review-seminarium av den typen är ganska unikt och ett exempel på att den kvalitetsgranskning som SNS bidrar med håller en väldigt hög nivå. Och det ger en trygghet för mig som forskare, säger Fredrik Kopsch.

I rapporten presenterar Fredrik Kopsch sitt förslag på hur han tycker att hyreslagstiftningen bör skrivas om. Förslaget påminner till viss del om det utredningsförslag som regeringen sedan presenterade sommaren 2021, och som ledde till att regeringen föll.

– Med tanke på vad som hände då så har jag svårt att tro att det här förslaget blir verklighet – även om jag bedömer att det skulle vara nödvändigt för att få en fungerande hyresmarknad. Men det finns också andra saker som är viktiga att ta tag i, säger Fredrik Kopsch.

Bland dessa prioriterade åtgärder nämner han att komma till rätta med utmaningen kring det kommunala planmonopolet.

– I flera kommuner runt Stockholm sätter kommunerna stopp för mycket byggande, och det är inte heller ovanligt att boende motsätter sig nyproduktion i anslutning till sina fastigheter. Detta är hinder som är viktigt att komma till rätta med.

– Även om vi idag har en bostadsmarknad som inte fungerar jättebra med höga priser och långa bostadsköer så har nästan alla hushåll i Sverige lyckats lösa sin bostadssituation och är tillfreds. Men det behövs ett omtag för att omfördela resurserna, säger Fredrik Kopsch.

Har du några tips till andra forskare som får erbjudande om att skriva en forskningsrapport för SNS?

– Tacka ja! Det är svårt att hitta något annat sammanhang där man har samma möjligheter att nå ut brett med sina resultat, som när man jobbar på uppdrag av SNS.