SNS forskningsprogram Klimat och näringsliv syftade till att främja förståelsen för, och kunskapsläget om, det komplicerade sambandet mellan produktion/konsumtion och klimatpåverkan inom olika samhällssektorer.

Programmet tillämpade ett vetenskapligt perspektiv för att belysa eventuella konflikter mellan klimatmålen och andra samhälleliga mål. Stor vikt lades vid effekterna av klimatförändringarna och klimatpolitiken på näringslivets verksamhet. Ambitionen med programmet var att identifiera kunskapsluckor och presentera rekommendationer för välgrundade klimatpolitiska beslut.

Delstudie 1. Kampen om skogen – koka, såga, bränna eller bevara?

Forskarna Robert Lundmark, Runar Brännlund och Patrik Söderholm diskuterar skogens användningsområden, konkurrensen om skogsråvaran och hur skogen bäst används på lång sikt. De pekar också på riskerna med olika subventioner och regleringar.

Läs mer

Delstudie 2. Avfall – återvinna, bränna eller slänga?

Avfall har länge betraktats som något man vill bli av med på ett snabbt, enkelt och på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Länge var deponi den enda metoden som stod till buds. I studien ges ett annat perspektiv på avfall: som en outnyttjad resurs.

Forskarna Robert Lundmark och Eva Samakovlis finner att ett mer flexibelt tillvägagångssätt bör användas för den så kallade avfallshierarkin, till exempal att i större utsträckning beakta lokala skillnader. Forskarna pekar också på behovet av fungerande avfallsmarknader som internaliserar kostnader som miljöförstöring i priset. Rätt utformade ekonomiska styrmedel spelar då en viktig roll.

Läs mer

Delstudie 3. Spelreglerna på energimarknaderna

Väl fungerande energimarknader är helt centralt för att moderna samhällen ska kunna fungera. Hur väl energimarknaderna i sin tur fungerar beror på en rad faktorer. En viktig aspekt är att energimarknaderna, kanske mer än andra marknader, styrs av de spelregler som bestäms genom politiska beslut. En granskning av energimarknaderna och dess spelregler är därmed motiverad.

Denna studie fokuserar särskilt på hur energimarknadernas effektivitet påverkas av energiproducenternas ägarstruktur och de olika spelregler som gäller för olika ägarformer. Effektivitet handlar här om effektivt resursutnyttjande i vid bemärkelse, men klimatpåverkan och konsekvenserna för konsumenterna kommer särskilt att betonas.

Forskare i delstudie 3 var professor Jesper Stage, Mittuniversitetet, professor Tommy Lundgren, Umeå universitet, och docent Thomas Tangerås, IFN.

Läs mer

Till delstudie 3 knöts en referensgrupp som också bidrog till projektets finansiering.

Fakta om projektet

Ansvarig forskningsledare

Björn Carlén, bjorn.carlen@sns.se.

Projektledare

Petter Hojem, petter.hojem@sns.se.

Tidsplan

Delstudie 1 om skogsråvaran. Rapporten presenterades i maj 2010.
Delstudie 2 om avfallssystemet. Rapporten presenterades i oktober 2011.
Delstudie 3 om energimarknaden. Rapporten presenterades i augusti 2013.

Referensgrupp

I referensgruppen deltog representanter för AGA, Avfall Sverige, Billerud, Borlänge Energi, Energimarknadsinspektionen, Fastighetsägarna Stockholm, Fortum Power & Heat, Gävle Energi, Lunds Energikoncernen, SCA, Skellefteå Kraft, Statens Energimyndighet, Svensk Energi, Tekniska Verken i Linköping, Umeå Energi, Växjö Energi och Öresundskraft.