För att uppmärksamma yngre forskare som är skickliga på att sprida samhällsrelevant forskning och bidra till att den kommer till användning instiftas SNS-priset.

Prissumman är 200 000 kr. Första prisutdelningen äger rum den 8 juni 2023, när SNS firar 75-årsjubileum. Därefter delas priset ut vartannat år.

Pristagaren belönas både för genomslag i den svenska samhällsdebatten och för att ha nått fram med sin forskning till beslutsfattare i olika delar av samhället. Detta kan uppnås exempelvis genom att:

 • Bidra med nya perspektiv, analys och åtgärdsförslag grundade i forskning av hög kvalitet.
 • Samverka med berörda aktörer för att testa och utvärdera reformer, initiativ och andra insatser.
 • Med innovativa metoder identifiera och studera de forskningsfrågor som är mest relevanta för att kunna lösa centrala samhällsproblem.

Syftet med SNS-priset är att lyfta fram pristagaren som en förebild som inspirerar andra forskare. Målet är att bidra till att mer forskning når ut och kommer till användning och att långsiktigt främja återväxten av forskare som engagerar sig i detta.

NOMINERINGSFÖRFARANDE

 • Den nominerade ska ha doktorsexamen och vara verksam som forskare vid universitet eller därmed jämförbar akademisk institution.
 • Den nominerade ska inte vara äldre än 45 år (tidigast fylla 45 år det år priset erhålls).
 • Nomineringen ska innehålla cv, publikationslista och en motivering om max 4 500 tecken där det framgår på vilket sätt den nominerade har verkat för nyttiggörande av forskning.
 • Alla kan nominera potentiella pristagare. Det går bra att nominera sig själv.
 • Nomineringsperioden pågår till och med den 15 mars 2023. Nomineringar skickas till snspriset@sns.se

JURY

Pristagare utses av en jury med representanter från näringsliv, akademi, förvaltning och media. Juryns medlemmar tillkännages i början av 2023.

KRITERIER

 • Juryn ska i sin bedömning ta hänsyn till följande kriterier:
 • Relevans. Forskningen tar sikte på en eller flera centrala samhällsfrågor och är relevant ur ett policyperspektiv.
 • Insats. Forskaren har verkat aktivt för att nå fram till och/eller samverkat med berörda aktörer.
 • Kvalitet. Forskningen är av hög vetenskaplig kvalitet.

FINANSIERING

Priset är en del i SNS satsning på nyttiggörande av forskning i samband med SNS 75-årsjubileum. Priset finansieras genom en insamling som vänder sig till SNS medlemskrets och förtroenderåd.