När forskningsprojektet startade saknades det ett helhetsperspektiv över det svenska systemet för planering och genomförande av husbyggande och infrastrukturbyggande.

Målsättningen med detta projekt är att det ska leda fram till ett samlat förslag om vilken roll som stat, region, kommun och ”marknaden” ska spela samt hur systemet kan byggas upp så att det minskar risker för att olika enskilda intressen styr planerings- och genomförandeprocesser inom detta område.

Fakta om projektet

Forskare och vetenskapligt ansvariga

Professorerna Göran Cars, Thomas Kalbro och Hans Lind vid Skolan för arkitektur och samhälls- byggnad vid Kungliga Tekniska högskolan.
Ansvarig forskningsledare: Stefan Sandström.

Finansiering och referensgrupp

Ordförande i referensgruppen var Björn Hedlund, tekniskt råd vid Mark- och miljödomstolen.
I referensgruppen deltog representanter för: DTZ Sweden, Einar Mattsson, HSB Riksförbund, Humlegården Fastigheter, Jernhusen, JM, Leimdörfer, NCC, Niam, Sveriges Kommuner och Landsting, Trafikverket, Vasakronan och Veidekke.

Rapport

Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur