Det finanspolitiska regelverket behöver kompletteras med regler som gör att de offentliga investeringarna inte blir för låga och att kommunernas politik inte förstärker konjunktursvängningarna.

En kommitté som övervakar den finansiella stabiliteten på makronivå bör inrättas inom Riksbanken. SNS Konjunkturråd 2012 drar dessa slutsatser baserade på en genomgång av utvecklingen i Sverige och andra länder och av ekonomisk teori.

Fakta om projektet

Forskare och vetenskapligt ansvariga

Martin Flodén, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet
Anna Larsson, fil.dr. i nationalekonomi och forskare vid Stockholms universitet
Morten O. Ravn, professor i nationalekonomi vid University College London
Anders Vredin, docent i nationalekonomi och ordförande i Konjunkturrådet

Finansiering

Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse

Rapport

Konjunkturrådets rapport 2012. Enkla regler, svåra tider – behöver stabiliseringspolitiken förändras?