SNS Sustainability Roundtable var en mötesplats för kunskapsinhämtning och diskussion om trenderna inom hållbart företagande.

Syftet med programmet var att ge deltagarna den senaste kunskapen från forskning och praxis inom området. Internationellt framstående experter och forskare, ofta också delaktiga i utvecklingen av nya normer, riktlinjer och praxis, belyste de senaste trenderna och gav konkreta råd om hur man som företag kan förhålla sig till utvecklingen på området.
Programmet hade följande upplägg:

  • rundabordssamtal för vd, ledningsgrupp och styrelsemedlemmar
  • seminarium för operationellt ansvariga

För dessa två grupper genomfördes samma möte, vid två närliggande tillfällen. Mötena fokuserade på ett specifikt hållbarhetstema och dessutom presenterades och diskuterades alltid ett företagsexempel. Programmet riktade sig till SNS största företagsmedlemmar och pågick mellan hösten 2014 och våren 2018.

Genomförda möten inom SNS Sustainability Roundtable

Styrelsens roll och ansvar för hållbart företagande

Samtal med Robert G. Eccles, professor i Management Practice vid Harvard Business School, och en av världens ledande forskare inom integrerad rapportering. Han är även en av grundarna av SASB – Sustainability Accounting Standards Board. Mötet ägde rum i november 2014.

Kommentator: Erik Thedéen, nyligen avgången statssekreterare, Finansdepartementet

Företag och mänskliga rättigheter

Samtal med John Ruggie, professor vid Harvard, och under många år FN:s särskilde representant för frågor om företag och mänskliga rättigheter. John Ruggie är den som ligger bakom att FN:s råd för mänskliga rättigheter 2011 antog ”FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter” (”the Ruggie Principles”). Mötet ägde rum i december 2014.

Kommentatorer:
Maria Stareborn, Communication Director, Unilever Sverige
Michael Treschow, styrelseordförande, Unilever
Mark Tylor, Research Coordinator, Fafo Institute for Labour and Social Research

Hållbara investeringar

Gordon L. Clark, rektor för the Smith School of Enterprise and the Environment, samt ansluten till the Saïd Business School och the School of Geography and the Environment vid Oxfords Universitet, besökte SNS Sustainability Roundtable. Mötet ägde rum i februari 2015.

Kommentator: Christopher Greenwald, Head of Sustainability Investing Research, RobecoSAM

Hållbarhetsrapportering

Framtidens hållbarhetsrapportering diskuterades vid ett möte med Michael Meehan, vd för Global Reporting Initiative (GRI). Mötet ägde rum i maj 2015.

Kommentatorer:
Mala Chakraborti, Vice President of Corporate Responsibility, Atlas Copco
Kirsten Margrethe Hovi, Head of Viability Reporting, Norsk Hydro

Ledarskap och hållbart företagande

Ledarskap och de största utmaningarna för hållbart företagande diskuterades vid ett möte med Georg Kell, grundare och tidigare chef för FN:s Global Compact. Mötet ägde rum i oktober 2015.

Kommentatorer:
Michaela Ahlberg, chief ethics & compliance officer, TeliaSonera Group
Sarah McPhee, styrelseordförande, SNS

Det finansiella systemet och hållbar utveckling

Dr Simon Zadek, som nyligen ledde arbetet med United Nations Environment Program (UNEP) Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System, besökte SNS Sustainability Roundtable för ett samtal om den allt växande trenden att införliva hållbarhetsfaktorer i det finansiella systemets regelverk. Mötet ägde rum i februari 2016.

Kommentatorer:
Viveka Hirdman-Ryrberg, Head of Group Communications, SEB
Peter Branner, Head Investment Management, SEB

Bättre arbetsvillkor i globala leverantörskedjor

Richard M. Locke, Provost för Brown University och professor i Political Science and Public and International Affairs, besökte SNS Sustainability Roundtable. Samtalet handlade om effekterna av olika strategier för mer rättvisa arbetsvillkor inom globala leverantörskedjor. Mötet ägde rum i juni 2016.

Kommentatorer:
Erica Wiking Häger, Partner, Mannheimer Swartling, och styrelseledamot, H&M
Ian Spaulding, vd, Elevate Global Limited

FN:s globala mål och företagens villkor

Albena Melin, Principal Operations Officer in the Thought Leadership Unit at the International Finance Corporation (IFC), World Bank Group, talar om FNs globala mål kopplat till företagens villkor. Albena Melin tillträder inom kort en ny tjänst som Senior Advisor vid FN:s SDG Taskforce (under The Office of the President of the General Assembly). Mötet ägde rum i oktober 2016.

Kommentatorer:
Charlotte Petri Gornitzka, ordförande, OECD Development Assistance Committee (DAC)
Malin Ripa, Senior Vice President CSR Management, Volvo Group
Kristina Schauman, Partner, Calea, och styrelseledamot, Skandia

Intern och extern koldioxidprissättning

John Ward, Managing Director på Vivid Economics, talade om intern och extern koldioxidprissättning och vilka möjligheter och utmaningar det medför för företag. Ward menade att den ökande koldioxidprissättningen, i kombination med Parisavtalet, skapar nya möjligheter för en internationell marknad med handel av utsläppsrätter. Mötet ägde rum i mars 2017.

Hållbara globala leverantörskedjor och global arbetsrätt

Jyrki Raina, tidigare generalsekreterare för IndustriALL Global Union, talade om hur man kan göra globala leverantörskedjor hållbara. Han pekade ut globala ramavtal (Global Framework Agreements) som ett verktyg för riskhantering i komplexa globala leverantörskedjor. Mötet ägde rum i april 2017.

Kommentator: Sofia Östmark, Ambassadör och koordinator för Global Deal Initiative, Utrikesdepartementet.

Hållbarhet inom gruv- och oljeindustrin

Hur korruption och miljöförstöring kan stävjas i samband med gruvdrift och oljeproduktion diskuterades vid ett möte med Jonas Moberg, chef för sekretariatet för Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), en global standard för att verka för öppen och ansvarig hantering av naturresurser. Mötet ägde rum i september 2017.

Kommentatorer:
Christine Batruch, Vice President Corporate Responsibility at Lundin Petroleum
Fredrik Reinfeldt, tidigare statsmister och styrelseordförande, EITI

Företagens roll och ansvar för miljöpåverkan

Paul Dickinson, grundare och arbetade ordförande för CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) talade om vikten av att rapportera sin miljöpåverkan. CDP:s globala rapporteringssystem gör det möjligt för företag, städer, stater och regioner att mäta och hantera sin miljöpåverkan och därmed kunna fatta mer välinformerade beslut. Mötet ägde rum i maj 2018.

Kommentatorer:
Gustav Martinsson, universitetslektor i nationalekonomi vid KTH samt projektledare vid Mistra Financial Systems
Sarah McPhee, Styrelseordförande Fjärde AP-fonden och SNS

Andra SNS-seminarier om hållbart företagande

Företags samarbete med FN inom hållbarhetsområdet (januari 2014)

Georg Kell, chef, FN:s Global Compact
Claus V. Hemingsen, vd, Mærsk Drilling
Anette Stube, hållbarhetschef, A.P. Møller-Mærsk A/S

Ansvarsfulla investeringar – möjligheter och utmaningar (juni 2014)

Peder Hasslev, kapitalförvaltningschef, AMF
John Howchin, generalsekreterare, Etikrådet
Christina Kusoffsky Hillesöy, ansvarig för ansvarsfulla investeringar, Länsförsäkringar
Rob Lake, independent responsible investment advisor
Anna Nilsson, chef för Swedbank Roburs hållbarhetsanalys
Nadine Viel Lamare, chef hållbart värdeskapande, Första AP-fonden

Almedalen 2014: Långsiktiga hållbarhetsmål i praktiken (juli 2014)

Helena Helmersson, hållbarhetschef, H&M
Peter Norman, finansmarknadsminister (M)

Vad säger den nationalekonomiska forskningen om CSR? (januari 2015)

Tommy Lundgren, gästprofessor vid Handelshögskolan i Umeå och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Lin Lerpold, docent och Executive Director för MISUM vid Handelshögskolan i Stockholm

FN:s principer om företag och mänskliga rättigheter – hur kan rapporteringen utformas? (februari 2015)

Caroline Rees, chef för Shift, en oberoende, ideell organisation som hjälper företag med att implementera UNGP
Camilla Goldbeck-Löwe, CSR expert på Ericsson

Almedalen 2015: FN:s nya hållbara utvecklingsmål (SDGs) – företagens roll, utmaningar och möjligheter (juli 2015)

Jonas Moberg, chef för EITI:s sekretariat (Extractive Industries Transparency Initiative)
Eva Lindström, statssekreterare vid Näringsdepartementet

FN:s nya utvecklingsmål (SDGs) och näringslivets roll (oktober 2015)

Jane Nelson, chef Corporate Social Responsibility Initiative, Harvard Kennedy School
Annika Sundén, chefsekonom, Sida

Hur ser framtidens hållbarhetsrapportering ut? (maj 2016)

Robert G. Eccles, professor i Management Practice vid Harvard Business School, och ordförande för Arabesque Asset Management
Annika Berglund, informationsdirektör, Atlas Copco
Sasja Beslik, head of responsible investment, Nordea Asset Management
Cecilia Björkwall, advokat, Mannheimer Swartling

Hur kan finansmarknaden bidra till ett hållbart samhälle? (nov 2016)

Bo Becker, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och programchef för Mistra Financial Systems, med ansvar för den vetenskapliga ledningen
Åse Bergstedt, hållbarhetschef på Nordea
Henrik Braconier, chefsekonom, Finansinspektionen

Skatt – en hållbarhetsfråga? (februari 2017)

Yvonne Bertlin, CFO och skattechef, AstraZeneca i Sverige
Ingemar Hansson, gd, Skatteverket
Eva Lindström, statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Roger Persson Österman, professor i finansrätt, Stockholms universitet
Tina Zetterlund, chef verksamhetsområde Skatt, KPMG

Företag och klimatrelaterade risker (september 2017)

Curtis Ravenel, Global Head of Sustainable Business & Finance på Bloomberg, Task Force-medlem
Marie Baumgarts, Head of Sustainability, SEB
Stefan Palmqvist, chefekonom, Finansinspektionen
Klas Tikkanen, CFO, Nordic Capital

Gröna obligationer och hållbara investeringar (mars 2018)

Mats Andersson, statlig utredare och tidigare vd för Fjärde AP-fonden.
Magnus Billing, vd, Alecta
Gustav Martinsson, universitetslektor i nationalekonomi vid KTH och Swedish House of Finance samt projektledare i Mistra Financial Systems
Maria Norström, biträdande chef för skuldförvaltning, Riksgälden (medverkade i egenskap av expert i utredningen)

Fakta om Sustainability Roundtable

Deltagande företag

AMF, E.ON Sverige, EQT, Första AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken, LKAB, Nordea, SEB, Skandia, Stora Enso, Storebrand SPP, Tredje AP-fonden och Volvo Group.

Tidsplan

Programmet pågick från hösten 2014 till våren 2018.

Projektledning

Mia Horn af Rantzien, vd för SNS
Kontakt: 08-507 025 48, miah@sns.se