Det svenska finansiella systemet är extra känsligt för störningar på internationella kapitalmarknader på grund av att svenska banker och andra finansiella institutioner har så stora tillgångar och fordringar på utlandet.

Denna öppenhet mot omvärlden har många fördelar, men det innebär också större risker.Under krisen fick både Riksbanken och Riksgälden stötta det svenska finansiella systemet med omfattande åtgärder som bland annat inkluderade utlåning i kronor och utländsk valuta, garantier av bankers skulder, övertagande av insolventa institutioner och kapitaltillskott till en solvent bank.

En stor del av de åtgärder som sattes in var direkt motiverade av banksystemets internationella kopplingar. Utvärderingen av Riksbanken ledde till en SNS-rapport som bedömde att de olika stödåtgärderna i det stora hela genomfördes på ett snabbt och effektivt sätt och mildrade krisens effekter på det svenska finansiella systemet.

Fakta om projektet

Forskare och vetenskapligt ansvariga

Stefan Sandström, forskningsledare
Torbjörn Becker, chef för SITE (Stockholm Institute of Transition Economics)
Ralph Bryant, Senior Fellow, Brookings Institution
Dale Henderson, professor, Georgetown University

Referensgrupp och finansiering

Anslag har erhållits från Marcus Wallenbergs Stiftelse för Internationellt Vetenskapligt Samarbete för anordnande av konferens och från Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse. I referensgruppen (som också bidragit till projektets finansiering) har ingått företrädare för Danske Bank, Nektar (Brummer & Partners), Riksgälden och Swedbank.

Rapport

Maintaining Financial Stability in an Open Economy. Sweden in the Global Crisis and Beyond