Decentralisering och incitament i företag. Principiella och praktiska aspekter

Hans Tson Söderström

Publikation 2006.12.13

Jan Wallander om Handelsbanksmodellen – från ett symposium med anledning av hans 85-årsdag:

”Vad var i så fall det grundläggande med en modell som vår? Enligt min mening var det avgörande att i alla sammanhang och oberoende av organisationsformer alltid sträva efter att föra beslutanderätt och befogenheter så långt ner i företaget som var praktiskt möjligt. Decentralisering var alltså den avgörande principen.”