SNS Konjunkturråd 2021: Digitalisering och konkurrens

Temat för SNS Konjunkturråd 2021 är hur digitaliseringen av samhället påverkar marknadernas funktionssätt och konkurrensen inom olika delar av ekonomin. Varför skärps konkurrensen inom vissa områden medan den riskerar att vara svag inom andra? Hur ser den nya ekonomiska spelplanen ut? Vad innebär utvecklingen för en liten exportorienterad nation som Sverige? Och vad kan göra Sverige bättre rustat?

Digitaliseringen av samhället är genomgripande och i spåren av coronakrisen går utvecklingen snabbt. Å ena sidan finns en aldrig tidigare skådad tillgänglighet till information, varor och tjänster. Å andra sidan har globala giganter som Google, Amazon, Facebook, Apple och Alibaba vuxit fram och får en alltmer dominerande roll på allt fler marknader. En ökande roll för e-handel, sakernas internet och allt vidare tillämpningar av artificiell intelligens tyder också på att frågor om digitalisering och konkurrens kommer att öka ytterligare i betydelse.

»En ny ekonomisk verklighet innebär både utmaningar och möjligheter. Hur påverkar digitaliseringen ekonomin, vilka konkurrensproblem kan uppstå och vad blir viktigt för företags konkurrenskraft? Och vilken ny policy avseende konkurrensregler, skatter, äganderätten till data och kompetensförsörjning behövs? Detta är några av frågorna vi ska belysa i rapporten«, säger Sten Nyberg, ordförande för SNS Konjunkturråd 2021.

Rådet kommer att förankra den internationella debatten och den vetenskapliga litteraturen i ett svenskt sammanhang, diskutera spelreglernas betydelse för Sverige och lägga fram policyförslag som är inriktade på förhållanden som påverkar konsumentnytta och svenska företags förmåga att möta framtida utmaningar i den digitala ekonomin.

SNS Konjunkturrådsrapport 2021 finansieras med stöd av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse.

SNS Konjunkturråd 2021 består av

Sten Nyberg (ordförande), professor i nationalekonomi, Stockholms universitet.
Richard Friberg, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.
Björn Lundqvist, docent i juridik, Stockholms universitet.
Robin Teigland, professor i Management of Digitalization, Chalmers tekniska högskola.

Vad är SNS Konjunkturråd?

SNS tillsätter årligen en grupp forskare som under benämningen SNS Konjunkturråd analyserar hur samhällsekonomin fungerar över tid när det gäller olika centrala frågor. Baserat på slutsatserna lämnar sedan forskarna rekommendationer till politiker och andra beslutsfattare.

SNS Konjunkturråd har funnits sedan 1974 och totalt har drygt hundra forskare medverkat. Genom Konjunkturrådet vill SNS bidra till att samhällsdebatten grundar sig på forskning av hög vetenskaplig kvalitet.

Rapporternas författare svarar för analys, slutsatser och förslag. SNS som organisation tar inte ställning till dessa.

Tidsplan

Rapporten presenteras i slutet av februari 2021.

SNS är en oberoende ideell förening som sedan 1948 bidragit till att ledande beslutsfattare kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys. Verksamheten består av forskning, möten och utbildning om viktiga samhällsfrågor. 260 ledande företag, myndigheter och organisationer är medlemmar i SNS. Organisationen har verksamhet i Stockholm och på ett tiotal orter i Sverige och internationellt. För analys, slutsatser och förslag i SNS forskningsrapporter svarar helt och hållet rapportens författare. SNS som organisation tar inte ställning till dessa.