Förskola förbättrar skolresultat för barn med utländsk bakgrund

Försök med avgiftsfri förskola i Oslo i områden med stor andel barn med utländsk bakgrund förbättrade barnens läsfärdighet och kunskaper i matematik. För flickor förbättrades även språkfärdigheterna. Det visar forskning som presenteras i en ny SNS-rapport. Resultaten pekar mot att förskolan har betydelse för social rörlighet bland barn med utländsk bakgrund, särskilt flickor.

sns-analys-50promoting-integration-through-child-care-lessons-from-norway.pdf 743,2 KB PDF

Nationalekonomen Nina Drange har utvärderat två försöksverksamheter i Oslo med avgiftsfri förskola fyra timmar per dag. Hon har undersökt hur barnens skolresultat och deras föräldrars jobbchanser påverkades. Försöksverksamheten genomfördes i områden med stor andel utrikes födda.

Barn med utländsk bakgrund är underrepresenterade i förskolan i Norge. En del av försöksverksamheten var därför att arbeta uppsökande för att få in dessa barn i förskolan.

– Att arbeta aktivt för att öka andelen barn med utländsk bakgrund visade sig vara effektivt. Inskrivningen ökade med 15 procent. Men det är också viktigt att fokusera på verksamheternas kvalitet, säger forskaren Nina Drange.

Förskolorna i försöket hade ett förstärkt pedagogiskt program med fokus på att utveckla barnens språkfärdighet. På vissa förskolor var lärarna flerspråkiga. Små barn är mer mottagliga för språkträning. Förskolan kan därför minska den språkbarriär som barn med utländsk bakgrund annars upplever när de börjar skolan.

Studien visar att barn med utländsk bakgrund som deltagit i försöksverksamheten klarar sig bättre på tester i läskunnighet och matematik i årskurs 1–3 jämfört med kontrollgruppen. Flickor gynnas mest. De får i genomsnitt högre betyg i både norska och engelska vid avslutad grundskola.

Sverige och Norge har många likheter. Barn med utländsk bakgrund är underrepresenterade i förskolan även i Sverige, enligt Skolverkets statistik.

– Givet likheterna mellan Sverige och Norge i övrigt kan ökad inskrivning bland barn med utländsk bakgrund i förskolan visa sig främja integrationen även i Sverige, säger Nina Drange.

I det försök som pågått längst ökade sysselsättningen hos föräldrar till flickor som deltog i den avgiftsfria förskolan, framför allt bland mammorna. En möjlig förklaring till att försöken framförallt gynnat flickor är att deras föräldrar stärkt sina språkkunskaper och blivit mer integrerade genom att arbeta.

Författare

Nina Drange, Senior Researcher, Statistiska Sentralbyrå Norge