Framtidens tjänstepensioner

Michael Møller Niels Christian Nielsen

Det svenska tjänstepensionssystemet är onödigt krångligt och oöverskådligt för löntagarna. Det menar de danska professorerna Michael Møller och Niels Christian Nielsen, båda vid Copenhagen Business School, som på SNS uppdrag har granskat det svenska tjänstepensionssystemet. De föreslår ett reformerat tjänstepensionssystem med en obligatorisk del med enhetliga regler för inbetalningar, placeringar och utbetalningar och en frivillig del som ger ökad valfrihet för individen.

rapport-framtidens-tjanstepensioner.pdf 2,0 MB PDF

I forskningsrapporten Framtidens tjänstepensioner (SNS Förlag) pekar forskarna på ett antal stora brister i det svenska tjänstepensionssystemet. Systemet, menar forskarna, är ett oöverskådligt lapptäcke som inte bara är svårbegripligt för löntagarna, det innebär också ett onödigt högt tvångssparande för vissa grupper och försämrar rörligheten på arbetsmarknaden. Systemet ger också orimligt stora möjligheter för individen att placera pensionspengarna i riskfyllda investeringar och konsumera upp sparandet på kort tid efter pensioneringen.

Rapportens slutsatser i korthet

Staten ska sätta ramarna

Staten bör fastställa vilken nivå på pensionssparande som bör vara obligatoriskt.

Två delar: En obligatorisk och en frivillig

Det svenska tjänstepensionssystemet bör brytas upp i två delar. En obligatorisk del med mindre valmöjligheter för individen (till exempel ska man inte få ta ut pensionssparandet på kort tid) och en frivillig del med större valmöjligheter för individen (både när det gäller nivån på sparandet och hur medlen förvaltas). Den obligatoriska delen ska styras av regler bestämda av staten (inte arbetsmarknadens parter) och reglerna ska vara lika oavsett vilken bransch eller vilket yrke man arbetar inom.

Avskaffa tvångssparandet för unga

Åldern vid vilken man börjar spara till sin tjänstepension bör höjas och sparandet utgöra en konstant eller fallande del av inkomsten eftersom behovet av ekonomisk grundtrygghet minskar i takt med stigande inkomster. Dagens regler innebär ett omotiverat tvångssparande för unga och höginkomsttagare.

Ökad valfrihet

Det obligatoriska pensionssparandet bör kompletteras med ett frivilligt pensionssparande där löntagarna får ökad valfrihet att själva bestämma hur mycket de vill spara, hur kapitalet ska förvaltas och när de vill ta ut pensionen. Denna valfrihetsreform skulle också öppna för en ökad konkurrens på marknaden för pensionssparande.

Lättare att förstå

Med dessa reformer blir det lättare för löntagarna att förstå sina pensionsvillkor, vilket skapar förutsättningar för ett ökat engagemang i planeringen av sitt pensionssparande.

Utredning bör tillsättas

Regeringen borde tillsätta en utredning med uppdrag att ta fram ett tydligt ramverk för tjänstepensionssystemet som åtgärdar bristerna med dagens system. I vår rapport finns ett färdigt förslag till kommittédirektiv att lägga på regeringens bord, säger Anders Vredin.

Debattinlägg

SvD Opinion: ”Tjänstepensionerna är ungdomsfientliga”
SvD Opinion, replik: ”Bristen på kollektivavtal är problemet”
SvD Opinion slutreplik: ”Forskarna förespråkar större trygghet”
Newsmill: ”Danska forskare och SNS: Stora brister i svenska pensionssystemet”
DN Debatt: ”Tre av fyra svenskar kan inte bedöma sin pension”
DN Debatt: ”Skuldkrisen kräver att alla EU-länder tar ansvar”
Västerbottens-Kuriren Opinion: ”Tvångssparandet för unga bör slopas”

Recensioner

Boken är ett intressant inlägg i debatten och vänder sig främst till dem som har tillräckliga kunskaper om dagens system, t.ex. nuvarande (privata och offentliga) aktörer på pensionsmarknaden.

Hasse Anderberg, BTJ

Seminarium

Rapporten presenterades på ett seminarium den 8 juni under ledning av Annika Creutzer, krönikör och privatekonomisk expert. Medverkande vid seminariet gjorde: Renée Andersson, pensionsförhandlare, LO, Ingrid Bonde, vd, AMF Pension, Hans Gidhagen, pensionsförhandlare, Svenskt Näringsliv, Jens Magnusson, välfärdsekonom, SEB, Gustaf Rentzhog, vd, Söderberg & Partners, Irma Rosenberg, tidigare vice riksbankschef och Erik Åsbrink, ordförande, Alecta.

Forskare och vetenskapligt ansvariga

Michael Møller, professor vid Copenhagen Business School – Handelshøjskolen
Niels Christian Nielsen, professor vid Copenhagen Business School – Handelshøjskolen

Finansiering och referensgrupp

Till projektet har knutits en referensgrupp som också bidragit till projektets finansiering. Ordförande i referensgruppen har varit Irma Rosenberg, tidigare vice riksbankschef.

Deltagare i referensgruppen: Alecta, AMF, Fondbolagens Förening, Handelsbanken Liv, Ledarna, Länsförsäkringar, Max Matthiessen, Movestic, Nordea Liv & Pension, Pensionsmyndigheten, PP Pension, PRI Pensionsgaranti, PwC, SEB Trygg Liv, Skandia Liv, SPP, Statens tjänstepensionsverk (SPV), Sveriges Försäkringsförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Swedbank Pension och Försäkring och Söderberg & Partners

Läs mer om referensgruppens roll