Gymnasieskola för alla – hur ska den se ut?

Seminarium 2016.11.23

För många elever når inte målen för gymnasieutbildningen

Det konstaterade Helén Ängmo, särskild utredare till Gymnasieutredningen, under ett seminarium hos SNS. Nästan alla ungdomar påbörjar gymnasiet, men hela 35 procent lyckas inte ta examen inom tre år. För att åtgärda detta antar utredningen ett mycket brett angreppssätt, och presenterar nästan 100 förslag på åtgärder.

Förslagen handlar om allt från mer lärarledd tid, ämnesbetyg istället för kursbetyg, förbättrat elevstöd, samlade skoldagar utan mycket håltimmar, ett obligatoriskt estetiskt ämne och att alla elever ges rätt till en mentor.

Ett problem som belystes är att allt färre elever söker sig till yrkesprogram, oroliga över att inte kunna studera vidare senare i livet. Därför föreslår Ängmo att samtliga yrkesprogram ska ge högskolebehörighet, något som gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström höll med om:

Att göra yrkesprogrammen högskoleförberedande är en viktig signal att eleverna där har en ljus framtid.

Ekström betonade dock att det framtida reformarbetet måste ske i ett stort samförstånd över partigränser, och med lärare, elever och föräldrar.

Vidare visar utredningen att desto fler elever börjar på introduktionsprogrammen, särskilt språkintroduktion där många av eleverna är nyanlända. Och här behövs en rad viktiga åtgärder för att förbättra genomströmningen, menade Ängmo:

Det ska vara möjligt att läsa in både högskolebehörighet och yrkeskurser på introduktionsprogrammen och det bör vara krav på obligatorisk bedömning av nyanlända elevers kunskaper, precis som i grundskolan.

Per-Arne Andersson, chef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL, betonade att flera av förslagen var mycket specifika, som till exempel kravet på en sammanhållen skoldag, och underströk att sådana frågor inte bör regleras centralt.

Jonas Olofsson, professor i ekonomisk historia, tolkade förslagen som ett steg mot en stärkt utbildningsgaranti kopplat till gymnasieskolan. Han konstaterade även att andra länder har flera olika utbildningsvägar som leder fram till gymnasiekompetens, något han vill se mer av även i Sverige.

Utredningen En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (länk).