Invandrare på arbetsmarknaden

Jan Ekberg Björn Gustafsson

Sedan mitten av 1970-talet har invandrarnas sysselsättningsläge på arbetsmarknaden försämrats. Varför blir det svårare för utrikes födda att få jobb i Sverige?

I boken analyserar författarna invandrares sysselsättningsläge utifrån ny data. De visar att utrikes födda i genomsnitt har lägre sysselsättningsgrad än den infödda befolkningen, att det blir allt svårare att komma in på den svenska arbetsmarknaden samt att förtidspensionering blir allt vanligare. Emellertid varierar läget kraftigt mellan olika grupper. Dagens svåra arbetsmarknadssituation gäller i stor utsträckning utomeuropeiska invandrare och många av dessa kommer troligen att stå utanför arbetsmarknaden även under högkonjunktur. Detta innebär sannolikt också att invandrarna hamnar utanför även på andra området i samhället.

Författarna spår att invandringsfrågan framgent utvecklas till en allt större social fråga och invandrarna kommer att fortsätta att stå i fokus för svensk arbetsmarknadspolitik.