Konjunkturrådets rapport 2011. Miljö, arbete och kapital – dags för nya samhällskontrakt

Anders Vredin Runar Brännlund Lars Ljungqvist Arvid Wallgren Per Strömberg

SNS Konjunkturråd 2011 efterlyser ett politiskt nytänkande om hur samhällskontrakten mellan stat, företag och individer bör se ut. Rådet föreslår en meny av åtgärder som gör svensk ekonomi starkare med lägre arbetslöshet och mindre utanförskap, bättre fungerande finansmarknader och en effektivare klimatpolitik.

rapport_kr_2011.pdf 2,5 MB PDF

Åtgärder för att förebygga nya finansiella kriser

Höjda kapitalkrav är rätt recept…

Statens åtagande att rädda banksystemet vid kriser innebär en subvention till risktagande som behöver motverkas med höjda kapitalkrav. Kritiker hävdar att de höjda kapitalkrav som nu genomförs via Baselreglerna ger högre räntor för hushåll och företag och därmed hämmar investeringsviljan och tillväxten. Vår analys visar att så inte behöver vara fallet.

Stärk finansinspektionens ställning

Sverige behöver en mer oberoende finansinspektion som kan gå sin egen väg och fatta politiskt obekväma beslut. Inspektionen behöver också tillföras mer resurser.

… men undvik detaljreglering av bankledningarnas bonusar

Denna fråga hanteras bäst av ägarna som genom höjda kapitalkrav och andra åtgärder ges incitament att verka för ett väl avvägt risktagande i bankernas utlåning.

Reformer för högre sysselsättning

Nytt system med välfärdsjobb

Den höga arbetslösheten innebär inte bara stora kostnader för samhället i form av minskad produktion och lägre skatteintäkter. Den har också mycket negativa konsekvenser för de individer som drabbas, både i form av socialt utanförskap och låga inkomster. Vi föreslår ett omfattande system med vad vi kallar för välfärdsjobb. Modellen innebär en gradvis ökande skyldighet för den som är sysslolös, men arbetsför, och som får sin försörjning av samhället att utföra välfärdsuppgifter som annars inte skulle bli gjorda.

Lägre skatter och arbetsgivaravgifter för pensionärer

Skapa flexibla anställningsformer, avskaffa arbetsgivaravgiften helt och sänk skatten på pensionärers arbetsinkomster för att stimulera friska, arbetsföra pensionärer att fortsätta arbeta.

Gör det billigare att anställa unga och flyktingar

Sänk arbetsgivaravgiften ytterligare eller sänk ingångslönen för dessa grupper.

Effektivare klimatpolitik

Sverige behöver inte vara bäst i klassen

Satsningar på internationella klimatprojekt ger större utsläppsreduktioner per satsad krona än om Sverige på egen hand försöker ”gå före”. Det finns inga exempel för att ”det goda exemplets makt” skulle vara en effektiv metod – vare sig för att minska utsläppen av växthusgaser eller för att gynna svensk konkurrenskraft.

Rensa i det klimatpolitiska lapptäcket

Sammanblandningen av klimatpolitik med andra politikområden skapar en ineffektiv politik. Särskilda satsningar på miljöbilar, etanol, järnvägar och elcertifikat kan inte motiveras med klimatpolitiska argument. Fokusera istället på direkta styrmedel som koldioxidskatt och på att få till stånd bindande internationella överenskommelser.

SNS Konjunkturråd 2011 består av

Anders Vredin, docent i nationalekonomi, vd för SNS och ordförande i Konjunkturrådet
Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet
Lars Ljungqvist, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm
Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och chef för Stockholm Institute for Financial Research
Arvid Wallgren, forskningsledare vid SNS

Debattinlägg

DN Debatt: Låt deltagarna i fas 3 arbeta inom vårdsektorn
Di Debatt: Arbetslösheten är en utmaning för Sverige
Sydsvenskan debatt: Slopa skatten för pensionärer som jobbar
SvD.se Opinion: Missuppfattningar i arbetsmarknadspolitiken
Newsmill: Regeringen tar inte arbetslösheten på allvar
DN Debatt: Inga direkta behov finns av kraftigt höjda skatter