Medieetik i Europa

Olof Petersson (red.) Claude-Jean Bertrand (red.)

Publikation 2007.02.13

Enbart demokratin kan trygga mänsklighetens överlev­nad. Demokratin kräver välinformerade och upplysta medborgare. Nyhetsmedier med kvalitet har därför en avgörande betydelse. Medierna behöver vägledande regelsystem.

Medieetik i Europa 3,6 MB PDF

Medieetik i Europa återger i översättning ett antal medieet­iska spelregler från olika länder i Europa. Detta internationella perspektiv visar att det också i andra demokratier finns delade meningar om hur medierna bör hantera sitt etiska ansvar.

Boken inleds med en sammanfattande analys av professor Claude-Jean Bertrand, som under många år undervisat och forskat om medieetik. Han presenterar en utförlig samling exempel på hur medieetiska ansvarssystem kan utformas praktiskt.