Nationalekonom: Bättre matchning mellan läkare och patient kan göra vården mer jämlik och effektiv

Enskilda läkares kompetens kan utnyttjas bättre om de tydligare matchas mot patienters behov. Det kan leda till påtagliga förbättringar inom vården, skriver Amanda Dahlstrand i en ny SNS-rapport.

Vården står inför utmaningar med budgetunderskott och personalbrist. Det riktar fokus mot frågan hur personalens unika kompetenser bäst kommer till sin rätt. Tidigare var det svårt att ta reda på vilka kompetenser enskilda personer har. Men nya data och metoder ger nu goda möjligheter till detta. Därmed skulle fler kunna få träffa läkare i primärvården som är bra på att förstå och behandla just deras behov, skriver Amanda Dahlstrand i SNS-rapporten Matchning mellan läkare och patienter.

»Läkare i primärvården förväntas kunna hantera det mesta, men man kan gissa sig till att alla inte är lika bra på allt, vilket bekräftas av analysen. Det gör skillnad när patienter med vissa behov matchas mot läkare som till exempel är särskilt bra på att undvika onödig antibiotikaförskrivning eller förebygga sjukhusvistelser. Här finns resurser inom primärvården som skulle kunna tas tillvara på ett helt annat sätt än idag«, säger Amanda Dahlstrand, lektor i nationalekonomi.

För att få detaljerade data om personalens förmågor – och undvika snedvridning i sorteringen mellan patienter och läkare – undersöks i rapporten digitala vårdbesök där patienter tilldelas en läkare via ett drop-in system. Matchning är enklast att påverka i den digitala vården. Dels för att det möjliggör flexiblare tilldelning av läkare till patienter, dels för att urvalet av läkare blir större om det geografiska avståndet inte spelar någon roll. Men i storstadsregioner – där det finns många läkare inom rimligt avstånd – går det troligen även att få bättre matchning vid fysiska läkarbesök. Och enligt Amanda Dahlstrand finns betydande vinster inom räckhåll.

»Enbart genom bättre matchning mellan läkare och patienter skulle antalet undvikbara sjukhusinläggningar kunna minska med 8 procent och antalet förskrivningar av antibiotika som strider mot riktlinjerna med 3 procent«, säger hon.

I rapporten visar Dahlstrand också att det i vissa fall kan vara effektivare att satsa på bättre matchning än på kompetenshöjande insatser för läkare inom primärvården. Detta för att det redan finns läkare som är särskilt bra på att behandla vissa tillstånd, som kan träffa de patienter som är i behov av sådan kompetens.

Utifrån befintliga data om patienters tidigare vårdbesök kan man se vilka behov patienter har. Patienter med lägre social och ekonomisk status löper särskilt hög risk att drabbas av vissa negativa utfall. Vården skulle bli mer jämlik om fler av dessa patienter fick träffa läkare med särskild kompetens.

”Primärvården kan bli mer jämlik och effektiv genom bättre matchning mellan läkare och patienter. Modellen skapar möjligheter som beslutsfattare bör vara medvetna om«, säger Amanda Dahlstrand.

om projektet

Matchning mellan läkare och patienter är en del av SNS forskningsprojekt Vårdens och äldreomsorgens finansiering och organisering som pågår 2021–2024. Projektets övergripande frågeställningar är: Hur kan det offentliga åtagandet se ut för vården och äldreomsorgen i framtiden? Och hur kan det finansieras?

om författaren

Amanda Dahlstrand är lektor i nationalekonomi vid Zürichs universitet.