Offentlig upphandling är ämnet för SNS Konjunkturråd 2022

Tre nationalekonomer och en jurist undersöker de utmaningar som är förknippade med offentlig upphandling. I januari nästa år publiceras deras slutsatser i SNS Konjunkturrådsrapport 2022.

Den offentliga sektorn gör årligen inköp för drygt 700 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 17 procent av BNP. Leveranserna är helt centrala för samhällsviktiga funktioner inom exempelvis vård och infrastruktur.

Anbudsförfarandet skapar konkurrens om de offentliga kontrakten och förväntas ge lägre priser och högre kvalitet. Men problem med såväl kostnader och kvalitet som tidshållning och omständlig byråkrati påtalas gång på gång.

För att närmare belysa dessa problem har SNS gett Sofia Lundberg, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet, uppdraget som ordförande för SNS Konjunkturråd 2022. Sofia Lundberg har under lång tid forskat om offentlig upphandling. Ytterligare tre forskare ingår i rådet: nationalekonomerna Malin Arve, docent vid Norwegian School of Economics i Bergen, och Mats Bergman, professor vid Södertörns högskola, samt ‒ för att stärka den juridiska kompetensen ‒ Lars Henriksson, professor i juridik vid Handelshögskolan i Stockholm.

»Vi är väldigt glada över att fyra så kunniga forskare för SNS räkning studerar hur den offentliga upphandlingen fungerar. Det är ett viktigt område som i högsta grad berör både den offentliga sektorn och näringslivet«, säger Mia Horn af Rantzien, vd SNS.

Rådet undersöker bland annat varför det i vissa fall blir dyrare än beräknat, lägre kvalitet än överenskommet och varför regelverket kan upplevas som krångligt:

»I medierna kan vi läsa om infrastrukturprojekt som blir försenade och sjukvårdsmateriel som blir betydligt dyrare än beräknat – problem som också har förstärkts under pandemin. I Konjunkturrådsrapporten 2022 ska vi försöka ta reda på vad det kan bero på ur ett nationalekonomiskt perspektiv«, säger Sofia Lundberg, ordförande i SNS Konjunkturråd 2022.

Forskarna studerar också varför tvister oftast är koncentrerade till upphandlingsförfarandet och inte till kontraktsuppfyllelsen, och dessutom vanligare i Sverige än i flertalet övriga EU-länder, samt vad den offentliga sektorn kan lära av näringslivets upphandlingar.

Rapporten lanseras i januari 2022. Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse bidrar till projektets finansiering.