Reklamens makt över medierna

Karl Erik Gustafsson

Om den växelverkan mellan reklam och medier som skapar massmedier.

Framställningen omspänner en lång period av massmedieutveckling, från folkliga dagstidningar och riksspridda veckotidningar på 1800-talet och deras fortsatta popularisering under 1900-talet, via filmens utbredning med hjälp av produktplaceringar under 1900-talets början, radio för den breda publiken från 1960-talet och den internationella televisionen därefter, till dagens MTV-format, gratistidningar och internet.

Det handlar också om vikten av att i denna växelverkan inte skada allmänhetens förtroende för massmedierna, vilket är ett påtagligt problem vid egenreklam, sponsring, produktplacering och andra former av s.k. inbäddad marknadsföring. Även statsmakternas roll i massmedieutvecklingen uppmärksammas.