Så fungerar SNS referensgrupper

Genom att publicera och kommunicera aktuell forskning om centrala samhällsfrågor verkar SNS för en kunskapsbaserad samhällsdebatt och bidrar med underlag för välgrundade beslut. Ett betydelsefullt särdrag för SNS är de referensgrupper med beslutsfattare och experter som knyts till forskningsprojekten. Under ett projekts gång diskuteras frågeställningar, resultat och slutsatser med referensgruppen.

Gruppens medlemmar bidrar med sina erfarenheter från olika perspektiv. Det här utbytet tillför projekten ny kunskap och ger forskarna insikter om vilken ytterligare kunskap som efterfrågas. Det bidrar också till att forskningsresultaten når ut till berörda aktörer och kommer till användning. Här berättar Kristin Magnusson Bernard, vd Första AP-fonden, och Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland, om hur arbetet i en referensgrupp fungerar.