SNS Analys 83. Gynnas småföretag av sänkt bolagsskatt?

Jarkko Harju Aliisa Koivisto Tuomas Matikka

SNS Analys 83. Gynnas småföretag av sänkt bolagsskatt 166,8 KB PDF

Att sänka skatten för företag brukar ses som ett sätt att öka tillväxten och investeringarna i ekonomin. Den strategin är inte given, menar nationalekonomerna Aliisa Koivisto, Jarkko Harju och Tuomas Matikka i en ny SNS-rapport. De ser inga tydliga belägg för att sänkt bolagsskatt får små aktiebolag att investera mer.

Små och särskilt nystartade företag spelar en viktig roll för tillväxt och ekonomisk utveckling. Det är ett av skälen till att många länder, däribland Sverige, har sänkt bolagsskatten på senare år. Ändå finns få studier av sådana reformer som fokuserar på effekterna för nystartade och växande företag.

I rapporten Gynnas småföretag av sänkt bolagsskatt? presenteras och diskuteras effekterna av de reformer som genomfördes i Finland under perioden 2012–2014. Fokus ligger på hur små och nystartade företags investeringar och ekonomiska resultat påverkades. Forskarna ser ingen större förändring av investeringstakten för dessa bolag.

»Våra resultat tyder på att en minskning av bolagsskatten inte är ett särskilt effektivt redskap för att få småföretag att öka investeringarna i sin verksamhet«, säger Aliisa Koivisto, forskare vid UNU-WIDER i Helsingfors.

Tidigare forskning visar dessutom obetydliga effekter på investeringarna när skatten sänkts på utdelningar. Sammantaget tyder detta på att mer riktade investeringsavdrag skulle vara effektivare för att öka företags investeringar.

Därtill kommer rent fördelningspolitiska effekter. När företagsskatter sänks gynnas höginkomsttagare oftare än personer med lägre inkomster. De ökande ekonomiska skillnader som då uppstår får vägas mot de fördelar som reformerna kan ge.

»Det här kan ansvariga politiker behöva ta hänsyn till. Det behövs ett helhetsperspektiv på de samhällsekonomiska effekterna när skattesystemet reformeras«, säger Jarkko Harju, professor vid Tammerfors universitet och forskare vid Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) i Finland.

OM RAPPORTEN

Gynnas småföretag av sänkt bolagsskatt? ges ut inom SNS forskningsprojekt Skatter i en globaliserad värld. Studien bygger på registerdata över alla finska företag och deras huvudägare. I diskussionen används handelsbolag, som inte påverkades av bolagsskattereformen, som kontrollgrupp för aktiebolagen. Detaljrikedomen i data gör det möjligt att jämföra små aktiebolag med handelsbolag av liknande storlek som verkar på liknande marknader och i liknande branscher. Studiedesignen gör att forskarna kan undersöka de kausala effekterna av skattesänkningarna.

OM FÖRFATTARNA

Jarkko Harju är professor vid Tammerfors universitet och forskare vid Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) i Finland.

Aliisa Koivisto är forskare vid UNU-WIDER i Helsingfors, Finland.

Tuomas Matikka är forskare vid Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) i Finland.