SNS Analys 99. Den moderna papparollen – ett faderskap i förändring

Lina Aldén Anne Boschini

Med ökad jämställdhet i samhället har också förväntningarna på vad det innebär att vara pappa förändrats. Föräldrapolitiken måste anpassas därefter, skriver två forskare i en ny SNS-rapport.

SNS Analys 99. Den moderna papparollen – ett faderskap i förändring 294,6 KB PDF

Den ökade jämställdheten, både vad gäller ekonomi och föräldraansvar, har radikalt förändrat vad det innebär att vara pappa. Har då denna förändring haft någon påverkan på vilka män som blir pappor och vilka pappor som involverar sig aktivt i omsorgen om sina barn och tar ut föräldraledighet? Rapportförfattarna finner att mäns sociala kompetens har blivit viktigare för att bli pappa. De finner också att de fäder som inte tar ut föräldrapenningdagar i allt högre grad är låginkomsttagare och tjänar mindre än barnens mor. Resultaten tyder på att det behövs åtgärder med fokus på att stödja utvecklingen av sociala förmågor bland unga män, att stödja fäder med bristande ekonomiska resurser och att bryta traditionella könsnormer.

Rapportens resultat

  • Mäns sociala kompetens har blivit viktigare för att bli pappa
  • Att ha goda föräldrafärdigheter gör att man har en större chans att bli pappa nu än tidigare
  • Det finns risk att polariseringen ökar mellan män »som har allt« och män med sämre ekonomiska förhållanden och sämre förutsättningar att bilda familj
  • Fäder som inte tar ut föräldrapenningdagar är i allt högre grad låginkomsttagare och tjänar mindre än barnens mor
  • Fäder som inte tar ut någon föräldrapenning tillhör i större utsträckning hushåll med mer traditionella könsnormer

Rapportens slutsatser och rekommendationer

  • Åtgärder som stödjer unga pojkars utveckling av social förmåga redan i grundskolan kan bidra både till högre arbetsinkomster och ökad attraktivitet som pappa senare i livet. Det kan i sin tur leda till en minskad risk för socioekonomisk polarisering bland män.
  • Åtgärder som leder till ökad sysselsättning, bättre utbildningsutfall och minskad fattigdom kan förbättra mäns förutsättningar att ta ut föräldrapenningdagar
  • En utbyggnad av föräldraskapsstödet med insatser riktade mot pappor, såsom explicita pappagrupper på BVC (vid sidan av de ordinarie föräldragrupperna), kan stödja fäder i att tidigt ta ett omsorgsansvar för barnet.
  • Att införa ett tak för när de nuvarande reserverade dagarna i föräldraförsäkringen får tas ut – exempelvis innan barnet fyllt två år – är ett sätt att uppmuntra fäder att ta ett omsorgsansvar tidigt i barnets liv.
  • Tvingande åtgärder, såsom att reservera hälften av föräldrapenningdagarna till vardera föräldern, kan krävas för att skifta de samhälleliga förväntningarna och uppnå ett mer jämställt omsorgsansvar. Det skapar förutsättningar både för ett mer jämställt föräldraskap och för ökad ekonomisk jämställdhet.