SNS Analys nr 19. Lärlingsutbildning ‒ en väg till arbetsmarknaden?

Jonas Olofsson Eskil Wadensjö

SNS Analys 2014.03.27

Lyssna

Lyssna på seminariet

Erfarenheter från andra länder visar att lärlingsutbildningar kan vara en bra väg in på arbetsmarknaden och hjälper företag att säkra sin kompetensförsörjning. I dagsläget saknas förutsättningar för att en sådan utbildningsmodell ska fungera väl i Sverige. Det är en av slutsatserna i SNS-rapporten "Lärlingsutbildning ‒ en väg till arbetsmarknaden?" skriven av professorerna Jonas Olofsson och Eskil Wadensjö.

sns_analys_nr_19.pdf 326,4 KB PDF

Många ungdomar har idag svårt att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden samtidigt som det på flera håll råder brist på arbetskraft med rätt kompetens. Lärlingsutbildningar har i flera europeiska länder visat sig vara ett bra verktyg för att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Men i Sverige har vi hittills inte lyckats etablera ett framgångsrikt lärlingssystem. Rapportförfattarna pekar på ett antal möjligheter att förbättra det svenska systemet:

  • Större ansvar för arbetsgivarna. Inrätta en försöksverksamhet inom ett urval branscher där företagen blir direkt ansvariga för utbildningen och dess innehåll.
  • Kvalitetssäkra utbildningen. Det är viktigt att staten och myndigheterna utformar stöd för branscherna när det gäller lärlingsutbildningar. Erkända yrkesstandarder som möjliggör uppföljning och dokumentation av yrkeslärande behöver utvecklas på flera områden.
  • Involvera alla parter. Det är rimligt att bygga vidare på den svenska traditionen med frivilliga överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter, men formerna för samarbete behöver utvecklas. De nationella och regionala programråden och samarbetsplattformarna behöver tydligare riktlinjer och mandat.

Det är problematiskt att varken elever eller arbetsgivare anser att de svenska lärlingsutbildningarna är tillräckligt attraktiva. Vi går miste om ett viktigt verktyg för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden och för företagen att hitta rätt kompetens.

Eskil Wadensjö

Press

SvD Opinion 14-03-27: Så kan unga ges fler vägar till arbete

DN Ledare 14-03-28: Lärlingar: Fjättra inte alla vid skolbänken