SNS vd Mia Horn af Rantzien om året som gått

sns-vb-2018.pdf 6,4 MB PDF

I oktober 2018 tilldelades författarna till SNS Demokrati­rapport 2017 Statsvetenskapliga förbundet pris för bästa bok om svensk politik. Priset instiftades 2014 och delas ut vart tredje år. Prismotiveringen löd: ”Boken är föredömlig genom att leva upp till akademins centrala uppgifter:

  • Ett viktigt inomvetenskapligt forskningsbidrag presenterat med analytisk skärpa och stringens;
  • Statsvetenskapligt relevant och pedagogiskt övertygande, som kan vara till glädje för våra statsvetarstudenter om boken läggs in på kurslistorna;
  • Ett väsentligt bidrag till den tredje uppgiften: en publik skrift som vågar diskutera tänkbara reformstrategier och som därmed bidrar till den offentliga debatten om den svenska demokratins framtid.”

Motiveringen sammanfattar vad SNS strävar efter att uppnå med sina forskningsrapporter. Därutöver lägger vi mycket tid och energi på att innehållet i rapporterna ska nå ut och bidra till, och refereras i, den breda samhällsdebatten.

Arbetet att starta upp två nya forskningsprojekt, Hållbar samhällsbyggnad och Skatter i en globaliserad värld, har tagit mycket tid under året, liksom våra forskningsprojekt om integration och om framtidens vård och omsorg. Våra forskningsprojekt Investeringar i likvärdiga livschanser, Nya utmaningar för pensions­systemet och Framtidens kompetensförsörjning avslutades under 2018.

SNS seminarier och möten samlar ledande företrädare från näringslivet, akademin, offentlig förvaltning och den politiska sfären. De fortsätter att vara viktiga mötesplatser för kunskapsbaserad diskussion och fördjupning i en lång rad ämnen. Utöver de teman vi lyfter i våra forskningsprojekt belyser vi bland annat finansmarknadsfrågor, hållbart företagande och demokrati. Under 2018 har totalt 98 konferenser, seminarier och rundabordssamtal anordnats, varav 26 i SNS lokal­grupper.

SNS Konjunkturråd 2018 presenterade i januari 2018 sin rapport om kapitalbeskattningens utformning i Sverige. Intensivt arbete har också ägnats åt nästa års Konjunkturrådsrapport ”Kommunernas framtid”, som presenteras i januari 2019.

Ett stort antal internationella talare har genom SNS under året fortsatt att berika den svenska samhällsdebatten, bland annat inom ramen för IIES/SNS International Policy Talks och SNS/SHOF Finanspanel. Professorerna Raj Chetty och Edward Glaeser, båda verksamma vid Harvard University, gav fängslande presentationer på temat urbanisering och städernas allt större roll i samhällsekonomin vid Tylösandskonferensen i augusti. Under november hade vi besök av Ashoka Mody från Princeton University som gav sin syn på eurons roll för EU:s utveckling. Förre EU-kommissionären med ansvar för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen, Jonathan Hill, gav inblickar i Brexit-förhandlingarna i början av december. En höjdpunkt var seminariet med William Nordhaus, 2018 års Nobelpristagare i ekonomi, som genomfördes i samarbete med Nobel Center. Vi passade då på att presentera temat för SNS Konjunkturrådsrapport 2020: ”En effektivare klimatpolitik”. Detta är en av vår tids stora utmaningar och en fråga som kräver perspektiv från många discipliner och synsätt. Nio forskare från skilda lärosäten och forskningsinstitutioner har under hösten formerat rådet och inlett arbetet.

Det finns en ökande efterfrågan på forskningsbaserad kompetens och kunskap. Ett uttryck för det är det starkt ökande intresset för vårt initiativ SNS Job Market. Det är en heldagsövning i december med målet att underlätta för nationalekonomiska universitetsinstitutioner och andra arbetsgivare, som söker fördjupad kompetens, att möta doktorander inom nationalekonomi som blir klara under 2019. I december deltog ett fyrtiotal blivande doktorer, och ett tjugotal arbetsgivare från universitet, högskolor, statliga myndigheter och företag.

Under året har vi ägnat mycket tid åt att stärka vår kommunikation och nå ut längre, bredare och djupare med det som skapas på SNS. Vi är övertygade om att kunskapen som produceras i det fruktbara mötet mellan forskare och praktiker kommer att efterfrågas alltmer – liksom själva utrymmet för fördjupad dialog. Låt oss tillsammans fortsätta att driva en saklig kunskapsbaserad analys och ta oss tid till konstruktiva samtal om våra viktiga samhällsfrågor.

Tack för ert stöd och er medverkan!
Mia Horn af Rantzien, vd SNS