Spelet om infrastrukturen

Göran Cars Folke Snickars

Hur ska samhällsplaneringen fungera i framtiden?

Markanvändningen och infrastrukturförsörjningen kommer att ha stor betydelse för orters och regioners möjlighet att vara attraktiva för invånare och näringsliv i ett framtida gränslöst Europa. På senare tid har förutsättningarna för planering och byggande ifrågasatts och förändrats. Det har inneburit att den tidigare skarpa rollfördelningen mellan myndigheter och privata intressen har suddats ut. Ett karaktäristiskt drag i förändringen är en ökad samverkan mellan privata och offentliga aktörer i vad som brukar kallas förhandlingsplanering.

I boken behandlas bland annat regelverket som styr bebyggelseutvecklingen, ansvarsfördelningen mellan offentligt och privat, och huruvida förhandlingsplanering i framtiden kan utvecklas till ett redskap för konstruktiv samverkan.