SNS Digitech Forum är en serie seminarier riktade till dig som vill ha fördjupad kunskap om den digitala ekonomin.

Teknikutvecklingens påverkan på olika branscher, arbetsmarknaden, Sveriges konkurrenskraft och i förlängningen samhällsekonomin står högt upp på den politiska dagordningen och i den offentliga debatten. SNS Digitech Forum är en mötesplats för saklig, kunskapsbaserad diskussion om digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

Fria dataflöden inom EU – säkrar det innovation för företagen och integritet för medborgarna?

Internationella dataflöden blir en allt viktigare handelsfråga. Under 2018 kommer EU-parlamentet att ta beslut om fria flöden av så kallad opersonlig data inom EU. Men det finns stora oenigheter inom unionen. Finns det en motsättning i fria dataflöden mellan företagens möjlighet att utveckla sina verksamheter och medborgarnas intressen? Deltog gjorde Oscar Stenström, statssekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde, Erik Dahlberg, Kommerskollegium, Ulf Pehrsson, Ericsson och Katarina Areskoug Mascarenhas, EU-kommissionens representation i Sverige.

Lyssna på podden

Hur beter sig den digitaliserade kunden?

En klar majoritet av handeln äger fortfarande rum i de fysiska butikerna. Samtidigt har digitaliseringen och den växande e-handeln tvingat detaljhandelns företag att ompröva och förändra sina affärsmodeller. Men vad vet vi egentligen om hur kunderna reagerar på butikernas digitaliseringsstrategier? Och hur har framgångsrika aktörer gjort för att möta marknadens nya krav? Sara Rosengren, prisbelönt professor i marknadsföring och detaljhandel vid Handelshögskolan i Stockholm, kom till SNS för att presentera de senaste forskningsrönen om hur kunders shoppingmönster förändras av e-handel. ICA-gruppen och Apoteket bidrog med insikter kring de möjligheter och problem som digitaliseringen har inneburit för dem, och berättade hur de ser på den digitala detaljhandelns framtid.

Lyssna på podden

Hur lång är vägen till självkörande fordon?

Den tekniska utvecklingen av självkörande fordon går allt snabbare. Men är tekniken mogen att rullas ut i trafiken jämsides dagens bilar och lastbilar? Vilka juridiska hinder måste undanröjas innan de autonoma fordonen kan introduceras i större skala? Hur kan vi redan nu planera för den autonoma utvecklingen? Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Transportstyrelsen, presenterade slutsatserna i utredningen om självkörande fordon i trafiken. Praktiska exempel på utvecklingen presenterades av Volvo Group, Drive Sweden och Göteborgs stad, vars projekt undersöker samspelet mellan autonoma fordon och stadsplanering

Lyssna på podden

Hur blir Sverige bäst på e-hälsa?

År 2025 ska Sverige vara bäst på e-hälsa enligt regeringen. De digitala hälsobolagen blir allt viktigare i utvecklingen av svensk vård och omsorg. Hur kan entreprenörerna bidra till att nå målet? SNS bjöd in digitala entreprenörer till ett rundabordssamtal för att höra deras visioner om framtidens vård och omsorg och hur Sverige kan nå dit. Tillsammans med Daniel Forslund, innovationslandstingsråd (L) i Stockholms läns landsting, och Johan Assarsson, vd på Inera diskuterades utmaningar för vårdens digitalisering och vilka förändringar som kan överbrygga de hinder företagen upplever idag.

Bidrar digitala läromedel till bättre skolresultat?

Ska vi ha digitala läromedel i klassrummet? Vad krävs för att de faktiskt ska förbättra undervisningen? Och hur undersöker vi vad som verkligen fungerar? Carla Haelermans, forskare vid Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER), Maastrichtuniversitetet, presenterade en ny SNS-rapport om effekterna av ny teknik i undervisningen. I rapporten presenterar hon även konkreta förslag på åtgärder för att kunna använda digitala läromedel i skolan på ett effektivt sätt. Digitaliseringens roll i klassrummet diskuterades sedan tillsammans med skolforskare, lärare, företrädare för Edtech-industrin och för utbildningssektorn.
Intervju med Carla Haelermans.

Lyssna på podden

David Yermack om blockkedjor

Hur påverkas det globala finansiella systemet av den snabba teknikutvecklingen och blockkedjor? David Yermack, internationellt ledande expert på finansiella innovationer och professor i Finance and Business Transformation vid New York University Stern School of Business, besökte SNS för att beskriva tekniken bakom blockkedjor, vilka områden som troligtvis påverkas mest samt de möjligheter och utmaningar företagen och samhället ställs inför. Riskerar jobb att försvinna när tekniken utvecklas och förädlas? Och kommer blockkedjorna att bidra till säkrare system och överföringar?
Intervju med David Yermack.

Lyssna på podden

Martin Ford om automatisering och AI

Var finns jobben i framtiden? Och hur många kommer de att vara och vilka kommer att ha dem? Författaren av den prisbelönta boken ”Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future” Martin Ford hävdar att den nästa industriella revolutionen inte är som tidigare omvälvande perioder. Artificiell intelligens och automatisering kommer ersätta människor inom många branscher och innebära stora förändringar för hela vårt ekonomiska system. Är garanterad basinkomst en nödvändighet? Hur behöver utbildning förändras för att återspegla vårt föränderliga samhälle?

Martin Ford
Lyssna på podden

Digitala varumärken

Hur skapas ett tydligt varumärke? Hur ska man göra för att lyckas fånga och behålla sina målgruppers intresse i dagens digitala medielandskap? Försvarsmaktens kommunikationsdirektör Marcela Sylvander och Henrik Stampe, vd på reklambyrån Volt, delade med sig av sina erfarenheter om hur man bygger en digital plattform för sin målgrupp. Företrädare för ljudboksföretaget Storytel berättade hur de arbetar med sitt varumärke och hur de utvecklar nya digitala koncept som Storytel Original, böcker skrivna direkt för ljud.

Lyssna på podden

Hur påverkas den personliga integriteten av Big Data och AI?

I en period av snabb teknologisk utveckling har frågan om vår personliga integritet blivit allt viktigare. Det uppkopplade samhället ställer helt nya krav på lagstiftning och principer för datahantering. Professor Mireille Hildebrandt diskuterade hur vi kan värna om grundläggande rättigheter i en ny digital kontext och vad som krävs av en modern lagstiftning. Är fri rörlighet av data viktigare än personlig integritet? Även Googles Europachef Nicklas Lundblad deltog i samtalet.

Lyssna på podden

Hur kan bankerna och fintechbolagen dra nytta av varandra?

Snabbfotade fintech-bolag är en allt tydligare utmanare till de svenska storbankerna. Seminariet handlade om samspelet mellan fintech och den traditionella banksektorn. Stockholm är ett av Europas starkaste fintech-center. Kan bankerna dra nytta av Stockholms starka ställning? Hur kan Stockholm fortsätta att utvecklas inom fintech? Kommer traditionella banker och uppstickare inom fintech att behöva samarbeta mer och i så fall på vilket sätt? Utgör nya digitala affärsmodeller en konkurrensutmaning för de etablerade bankerna? Vad har de traditionella bankerna för alternativ?

Robin Teigland, professor vid Handelshögskolan Stockholm och Sebastian Siemiatkowski, vd på Klarna, deltog i samtalet.

Lyssna på podden

Hur bör delningsekonomin regleras och beskattas?

Seminariet handlade om delningsekonomins möjligheter och utmaningar. Vid mötet presenterades en kartläggning av delningsekonomin och dess konsekvenser på skattesystemet som Skatteverket gjort på uppdrag av regeringen. Ubers Sverigechef Alok Alström kommenterade kartläggningen och berättade om Ubers framtidsvisioner. Digitaliseringen och delningsekonomin skapar nya möjligheter till tids- och resursoptimering. Samtidigt utmanas olika regelverk som inte är anpassade till den nya ekonomins sätt att fungera. Regeringen håller på att utreda hur den nya delningsekonomin fungerar och bör regleras, och Skatteverkets kartläggning är ett första steg.

Lyssna på podden

Nya EU-regler för dataskydd – Hur förbereder sig svenska företag bäst?

Våren 2016 väntas EU-parlamentet rösta igenom en ny dataskyddsförordning. Den ersätter nationella lagar om hanteringen av personuppgifter. De nya EU-reglerna kommer att innebära en omvälvande förändring för alla som hanterar personuppgifter. Den nya lagstiftningen är något som alla svenska företag, organisationer och myndigheter måste känna till och förhålla sig till. Vad kommer EU:s nya dataskyddsförordning att innebära för svenska företag och hur förbereder de sig bäst? Vilka åtgärder är nödvändiga? Hotas svenska företags konkurrenskraft av EU:s nya dataskyddsförordning?

I samtalet deltog Elisabeth Wallin, jurist på Datainspektionen, Caroline Olstedt Carlström, dataskyddschef på Klarna och Rene Summer, Director Government and Industry relations på Ericsson.

Lyssna på podden

När doktorn är en dator – hur kan digital teknik förbättra sjukvården?

Digital teknologi kan spela en avgörande roll för att lösa de utmaningar som den svenska sjukvården står inför. Det menade Toomas Timpka, professor i socialmedicin, vid seminariet. Timpka beskrev hur kliniska beslutsstödsystem använts idag och varför det fortfarande används i mycket liten omfattning, trots stora möjligheter att både öka vårdkvaliteten och minska kostnaderna. På seminariet deltog även Jean-Luc af Geijerstam, utredare på eHälsomyndigheten, Sofia Ernestam, överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset och registerhållare på Svensk Reumatologis kvalitetsregister och Tomas Mora-Morrison, affärsutvecklingsansvarig på Cambio Healthcare Systems.

Lyssna på podden

Vad händer i robotekonomin?

Under seminariet presenterades SNS Analys nr 32. ”Robotar som jobbar” där forskarna Georg Graetz och Guy Michaels undersökt robotiseringens omfattning och effekter i 14 branscher i 17 länder, inklusive Sverige. På seminariet deltog också Petter Ögren, docent vid avdelningen för datorseende och robotik på KTH och Mikael Herdin, chef för underhåll och produktionsmetodutveckling, Sandvik Coromant.

Läs mer om seminariet och ladda ner rapporten och se intervju med Georg Graetz här.

Lyssna på podden

Så kan företag skapa nya värden i nätverkssamhället – en genomgång av digitaliseringens möjligheter

Mötet ägde rum den 21 oktober 2015 och handlade om hur företag kan skapa nya värden i nätverkssamhället. Som talare medverkade Mikael Eriksson Björling, chef för Networked Society Lab på Ericsson och Irene Ek, ekonomie doktor och analytiker på Tillväxtanalys. De presenterade varsitt kapitel i Digitaliseringskommissionens antologi ”Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter”. Per Andersson, professor i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm, kommenterade. Seminariet arrangerades i samverkan med Digitaliseringskommissionen.

Lyssna på podden

Googles chefekonom Hal Varian om Big Data

Hal Varian har i över tio år arbetat med Googles affärsstrategier. Han är professor i ekonomi, tidigare verksam vid Berkeley, University of California. Han är författare till flera vetenskapliga artiklar och bästsäljande böcker om nätverksekonomin. I september 2015 deltog han i ett seminarium hos SNS.

Lyssna på podden

David Autor: Robotarna kommer inte att ta våra jobb

I slutet av augusti 2015 besökte MIT-professorn David Autor, en av världens mest citerade forskare i frågan om hur ny teknologi påverkar arbetsmarknaden, SNS. Han var skeptisk till profetiorna om att jobben kommer att försvinna på grund av digitaliseringen. Här berättar han varför