Utifrån en nulägesbeskrivning av situationen på den svenska arbetsmarknaden lyfts styrkor och svagheter fram. 2017 års Konjunkturrådsrapport visar att problematiken är koncentrerad till några särskilt utsatta grupper. Inget tyder på att arbetsmarknaden fungerar dåligt för kärngrupperna. Snarare har arbetsmarknaden gått mot en allt starkare tudelning mellan det stora flertalet och marginalgrupper, som har stora svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden.

Principer för utformningen av politiska reformer

Ett antal generella principer som kan vägleda politiska reformer på arbetsmarknaden identifieras och diskuteras. Ett exempel är att åtgärder vid arbetslöshet ska sättas in snabbt eftersom arbetsgivare kan vara tveksamma till att anställa personer som är långtidsarbetslösa.

Reformer av åtgärder riktade mot specifika grupper

I rapporten finns konkreta förslag till reformer vad avser marginalgrupperna: utrikes födda med fokus på nyanlända flyktinginvandrare, unga som inte slutfört sin gymnasieutbildning och äldre, ofta lågutbildade, som förlorat sina jobb vid uppsägningar på grund av nedläggning eller arbetsbrist.

Fakta om projektet

Ansvarig forskningsledare

Stefan Sandström, stefan.sandstrom@sns.se, tel: 08-507 025 64

Forskare

Forskargruppen består av tre nationalekonomer. Ordförande är professor Oskar Nordström Skans, Uppsala universitet. Övriga i gruppen är Lena Hensvik, docent vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), och Stefan Eriksson, docent vid Uppsala universitet.

Tidsplan

Rapporten presenterades den 25 januari 2017.

Finansiering

Anslag har erhållits från Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse.

Mer information om SNS Konjunkturråd

SNS Konjunkturråd bildades under 1974 i syfte att få kvalificerade, fristående ekonomer att under eget ansvar göra bedömningar av den ekonomiska utvecklingen och politiken. Den första rapporten, Kris eller konjunkturuppgång?, kom i december samma år. Därefter har det kommit rapporter från Konjunkturrådet varje år, utom de två år (1995 och 2006) då SNS samarbete med den amerikanska forskningsorganisationen National Bureau of Economic Research resulterade i de så kallade NBER-rapporterna.

Konjunkturrådets rapport 2016. Vart är vi på väg? Systemfel i transportpolitiken
Konjunkturrådets rapport 2015. Den svenska skulden
Konjunkturrådets rapport 2014. Hur får vi råd med välfärden?
Konjunkturrådets rapport 2013. Dags för enkla skatter!
Konjunkturrådets rapport 2012. Enkla regler, svåra tider – behöver stabiliseringspolitiken förändras?
Konjunkturrådets rapport 2011. Miljö, arbete och kapital – dags för nya samhällskontrakt
Konjunkturrådets rapport 2010. Råd till en finansminister