Sedan 1980 har inkomstskillnaderna i Sverige ökat över hela inkomstskalan.

Den främsta orsaken till den ökande inkomstspridningen är ökade skillnader i kapitalinkomster.Rapporten drar bland annat slutsatsen att ett effektivt instrument för att motverka inkomstskillnader är barnbidraget, särskilt flerbarnstillägget.

Fakta om projektet

Forskare och vetenskapligt ansvariga

Stefan Sandström, forskningsledare, SNS.

Anders Björklund och Markus Jäntti, bägge professorer i nationalekonomi och verksamma vid Institutet för social forskning, Sofi, vid Stockholms universitet.

Rapport

SNS Välfärdsrapport 2011. Inkomstfördelningen i Sverige

Finansiering och referensgrupp

Anslag har erhållits från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). I referensgruppen ingår Deloitte, Einar Mattsson, FAS, Försäkringskassan, Konjunkturinstitutet, LO, SACO, SEB, SSR, Swedbank och TCO.