Bostäder på marknadens villkor

Hans Lind Stellan Lundström

Med det enskilda hushållet i centrum granskar författarna den nuvarande bostadsmarknaden och bostadspolitiken och analyserar vad som krävs för att få till stånd en väl fungerande marknad för bostäder.

De flesta människors bostadsbehov tillgodoses i huvudsak inom det befintliga bostadsbeståndet. Därför är det viktigt med en fungerande marknad i beståndet. Med reella valmöjligheter mellan olika upplåtelseformer kan varje hushåll göra boendekarriär. Detta kräver nytänkande på många områden, till exempel nya modeller för hyressättning och införande av ägarlägenheter.

En fortsatt utveckling av bostadsbeståndet förutsätter att riskkapital attraheras till bostadssektorn. För att åstadkomma detta måste plan- och byggprocessen göras mer förutsägbar och incitament skapas för kommunen att utveckla en bra infrastruktur.