Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna

Lisa Björk Linda Corin

Lyssna

chefers-organisatoriska-forutsattningar-i-kommunerna.pdf 2,3 MB PDF

En stor del av chefsforskningen fokuserar på individuella egenskaper för att vara en bra chef. Lisa Björk och Linda Corin, forskare i arbetsvetenskap, har i stället undersökt de förutsättningar chefer arbetar under och hur de påverkar deras prestation och hälsa. I SNS-rapporten sammanfattar de sin forskning om chefer inom skola, omsorg och teknisk service i sju kommuner i Västra Götaland 2009–2013.

Resultaten visar att det stora flertalet av cheferna anser att de jobbar under ohållbara arbetsvillkor med knappa resurser i förhållande till vad de förväntas göra. Särskilt tufft är det för chefer inom skola och omsorg. De ansvarar i genomsnitt för dubbelt så många medarbetare som cheferna inom teknisk service. Samtidigt har de en mer ansträngd ekonomi. Chefer inom skola och omsorg upplever dessutom att de får mindre hjälp från stödfunktioner såsom HR, IT och ekonomi samt från andra chefer på samma nivå eller högre upp i organisationen. Vidare anger cheferna att de lägger en betydande del av sin tid på uppgifter som de tycker är onödiga eller som någon annan borde göra.

De hårda arbetsvillkoren påverkar inte bara chefernas prestation utan även deras hälsa och motivation, skriver forskarna. En stor del av cheferna vill sluta som chef eller på arbetsplatsen.

– Vi måste lägga mer fokus på chefers arbetsvillkor om vi vill skapa attraktiva jobb i kommunerna. Och vi måste även uppmärksamma att det är betydligt lättare att vara chef inom de traditionellt mansdominerade tekniska verksamheterna än i kvinnodominerade områden som omsorg, säger Linda Corin, en av rapportförfattarna.

Forskarna rekommenderar bland annat politiker och kommunledning att

  • Se över antalet medarbetare per chef, särskilt inom omsorg och skola.
  • Förbättra den interna samordningen genom att skapa fler och bättre arenor för dialog i organisationen. På så vis kan chefer från olika nivåer få samma bild av verksamhetens mål och resurser och chefer på operativ nivå kan få mer stöd i det dagliga arbetet.
  • Synliggöra ojämställda arbetsvillkor. Exempelvis genom att jämföra hur arbetsvillkor och organisationsstruktur ser ut i olika verksamheter i kommunen.

Rapporten ingår i SNS forskningsprojekt Framtidens kompetensförsörjning.

Författare

Lisa Björk, doktor i arbetsvetenskap och utvecklingsledare i Västra Götalandsregionen vid Institutet för stressmedicin.
Linda Corin, doktor i arbetsvetenskap och utvecklingsledare i Västra Götalandsregionen vid Institutet för stressmedicin.