Digitalt rundabordssamtal om socialt hållbar bostadsförsörjning med Karolina Skog

Rundabordssamtal Fre 26 mars 2021
Tid och plats

Fredag 26 mars 2021, 10:00–11:30

Bostadsförsörjningen och frågor relaterade till ekonomisk och social rättvisa har varit centrala frågor inom forskningsprojektet ”Hållbar samhällsbyggnad”. Den 26 mars bjöd SNS in Karolina Skog, tidigare miljöminister och särskild utredare för utredningen ”En socialt hållbar bostadsförsörjning”, för att tillsammans med forskare och representanter från kommun, region, myndigheter och privat sektor utbyta erfarenheter.

Samtalet fokuserade framför allt på två av utredningens centrala frågeställningar; markanvändning och det kommunalas möjlighet att ge stöd åt enskilda hushåll för att de ska kunna bekosta sitt boende.

Bland annat diskuterades det att en bred definition av begreppet ”social bostadsförsörjning” saknas, vilket kan skapa problem när krav för exempelvis markanvisningar ska formuleras. Andra aspekter som togs upp var vikten av att nyttja ”mindre attraktiv mark”, utanför städernas absoluta centrum. En extra viktig komponent blir då kollektivtrafikens roll, som idag många gånger underskattas. Krav på ett blandat bostadsbestånd och hur det ska värderas var en annan aspekt som kom upp.

Det finns redan idag möjlighet att från kommunernas sida ge stöd till enskilda hushåll, men det framkom att detta utnyttjas i relativt liten grad. Det diskuterades om osäkerhet och bristfällig kännedom om möjligheterna var förklarande faktorer till det.

Vikten av att vara medveten om vad som driver kostnaderna för bostadsbyggande betonades också under samtalet.

Synpunkterna som kom upp under samtalet kommer att användas som underlag för det fortsatta arbetet med forskningsprojektet Hållbar samhällsbyggnad.