Stora effekter för svensk ekonomi när Europas elmarknader kopplas ihop

Integrationen av Europas elmarknader och subventioner av förnybar energi påverkar elpriserna i Sverige, balansen i elsystemet och vår internationella konkurrenskraft. Det skriver Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi, i en ny rapport från SNS.

I rapporten Elpriser och konkurrenskraft ger Bengt Kriström, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet, en bild av de utmaningar som Sveriges elproducenter och den elintensiva industrin står inför när energisystemet ska ställas om till förnybara källor. Sverige är ett av de länder som använder och genererar mest el per capitaoch därför är elprisets utveckling av stor betydelse för hela Sveriges ekonomi. I rapporten pekar Bengt Kriström på tre viktiga förändringar för svensk ekonomi och elmarknaden:

  • Den ökade integrationen av Europas elmarknader gör att vi blir mer beroende av prisutvecklingen i Europa. Vi kommer att påverkas mer av priserna på fossila bränslen som är en viktigare energikälla i Europa. Marknaderna för kol och olja ser inte ut att vända på kort sikt, vilket pekar mot lägre importpriser på el för Sverige.
  • Lägre importpris på el påverkar Sveriges konkurrenskraft. Fallande elpriser stärker konkurrenskraften i den elintensiva industrin medan elsektorns konkurrenskraft försvagas. Det sker en strukturomvandling i hela ekonomin när elpriset förändras.
  • Subventionerna av förnybar energi gör vårt elsystem känsligare och leder till att kärnkraft och vattenkraft får svårare att konkurrera. Idag belastas vattenkraft och kärnkraft med 9 respektive 8 öre netto per kWh medan solkraft subventioneras med 100 öre per kWh och vindkraft med 16–49 öre per kWh. När planerbar produktion får svårare att konkurrera försämras balansen i energisystemet med risk för överproduktion under sommarmånaderna och ökat importbehov i andra perioder.

– Det finns en risk att energipolitiken hämtar alltför stor inspiration från 1960-talets jordbrukspolitik, och att vi får se ”elberg” i likhet med de smörberg som då skapades. Istället bör vi låta elmarknaden verka ifred, säger Bengt Kriström.

Många länder inom EU går nu mot att ge subventioner till planerbar elproduktion för att lösa tillfällig kapacitetsbrist i elsystemet. I England har det lett till att kolkraft subventioneras.

– Vi borde låta marknaden lösa tillfällig elbrist på egen hand, men då måste vi tillåta elpriser som gör det lönsamt att tillhandahålla elen när den behövs, säger Bengt Kriström.

Ladda ner rapporten

Ladda ner här. Rapporten är nr 35 i skriftserien SNS Analys och presenteras vid ett seminarium på SNS den 20 april. Länk till inspelning av seminariet publiceras på SNS Play.

Författare

Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ledare för CERE (Centrum för Miljö- och Naturresursekonomi), ett samarbete mellan SLU och Umeå universitet.

Kontakt

Bengt Kriström: Bengt.Kristrom@slu.se, 070-537 82 27
Pressfrågor: Caroline Raxell, pressansvarig SNS, caroline.raxell@sns.se, 070-382 20 95