Dynamiska innovationssystem i Norden? Volym 2. Danmark, Finland, Island, Norge & Sverige

Håkan Gergils

Dynamiska innovationssystem i Norden? En framgångsrik innovationsverksamhet är avgörande för ett lands välstånd och ekonomiska tillväxt. Det är inget nytt. Men hur ser innovationssystemen egentligen ut, och vilken innovationspolitik är det som faktiskt bedrivs? Finns den dynamik, den struktur, det samspel mellan aktörerna och de satsningar som behövs för en god utveckling?

Boken presenterar och analyserar innovationssystemen och innovationspolitiken i vart och ett av de nordiska länderna. Här beskrivs de viktigaste aktörerna och deras verksamhet, satsningarna på forskning och utveckling, regeringarnas strategier och handlingsprogram osv. Det är en rik källa att ösa ur för den som vill veta hur det ser ut och vad som faktiskt görs i respektive land. Här görs också en bedömning av ländernas starka och svaga sidor.

Studiens volym 1, Dynamiska innovationssystem i Norden? Sammanfattande analys och bedömning, innehåller en syntes och jämförande analys av länderna.