Ekonomirådets rapport 2003. Ägarmakt och omvandling. Den svenska modellen utmanad

Hans Tson Söderström (red.)

Med hjälp av röststarka aktier och investmentbolag har svenska kontrollägare kunnat utöva aktivt ägarskap i växande entreprenörsföretag och multinationella jättar. Staten och kapitalet har stöttat varandra i god harmoni i den svenska modellen för ägarstyrning.

Men nu är den svenska ägarmodellen utmanad. Globaliserade marknader för riskkapital ser med skepsis på inlåsta ägarstrukturer och efterlyser en aktie
– en röst. Ett stagnerande Europa kastar avundsjuka blickar på tillväxtundret i USA med dess dynamiska strukturomvandling i näringslivet. EU-kommissionen tar initiativ till en gemensam europeisk marknad för företagskontroll och kräver genomgripande reformer som inspirerats av anglosaxiska förebilder.

Har den svenska modellen kommit till vägs ände? Kommer Europas inlåsta ägarmakt att brytas upp och marknaden för företagskontroll att amerikaniseras? Finns det några alternativ? Vad blir konsekvenserna för tillväxt, sysselsättning och välstånd?

SNS Ekonomiråd 2003 består av Erik Berglöf, docent i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och chef för SITE – Stockholm Institute for Transition Economics, Bengt Holmström, Professor of Economics vid MIT, Cambridge, Mass, Peter Högfeldt, docent vid Institutionen för finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm, Eva M Meyersson Milgrom, docent i sociologi vid Stockholms universitet, samt Hans Tson Söderström, rådets ordförande, adjungerad professor vid Handelshögskolan i Stockholm och forskningsledare vid SNS.