Flyktinginvandring bidrog till högre löner för lågutbildade danskar

Mette Foged, doktor i nationalekonomi, Köpenhamns universitet

Mer komplexa jobb och högre löner för den lågutbildade infödda arbetskraften blev följden av den ökade flyktinginvandringen till Danmark 1995–2003. Det visar en ny forskningsrapport från SNS. Danmarks flexibla arbetsmarknad är en förklaring till den positiva utvecklingen, enligt Mette Foged, författare till rapporten.

Nationalekonomen Mette Foged har studerat vad som hände med de inföddas rörlighet på arbetsmarknaden, löner och sysselsättning när flyktinginvandringen till Danmark ökade kraftigt åren 1995‒2003.

Resultaten presenteras i en ny SNS Analys, Invandring och arbetsmarknaden för infödda – erfarenheter från Danmark. Studien visar att flyktinginvandringen hade en positiv påverkan på lågutbildad arbetskraft, särskilt för unga och personer med kort anställningstid. Lönerna ökade för både låg- och högutbildade. Dessutom var arbetslösheten oförändrad trots det ökade utbudet av arbetskraft.

De positiva effekterna tycks bero på att de lågutbildade som redan fanns på arbetsmarknaden bytte till mer komplexa jobb. Flyktinginvandrarna konkurrerade främst om jobb med stora inslag av fysiskt arbete. Det fick lågutbildade infödda att söka sig till jobb och sektorer där konkurrensen från invandrare var mindre. Det handlar till exempel om arbeten som ställer högre krav på språkkunskaper och kännedom om lokala normer och regelverk.

– Den vanligt förekommande uppfattningen att flyktinginvandring leder till lönepress nedåt för befintlig arbetskraft stämmer inte med min studie. I stället sporrar invandringen lågutbildade att ta nya steg i karriären. Det kan i sin tur höja produktiviteten för infödda danskar, säger Mette Foged, forskare i nationalekonomi vid Köpenhamns universitet.

Men resultaten förutsätter, enligt Foged, en flexibel arbetsmarknad där det är lätt för invandrare att etablera sig och möjligt för personer med lite erfarenhet och utbildning att utveckla sina färdigheter.

– På arbetsmarknader som inte är lika flexibla som den danska, till exempel den svenska, kan invandring förväntas få mindre effekter på den inhemska arbetskraftens förmåga att byta jobb. De positiva effekterna av flyktinginvandring kan även bli svårare att uppnå, åtminstone på kort sikt, säger Mette Foged.

Rapporten bygger på forskning av Mette Foged och Giovanni Peri, professor i nationalekonomi vid
University of California, Davis. Den ingår i SNS forskningsprojekt Framtidens kompetensförsörjning.