Företagande och entreprenörskap bland utrikes födda – utmaningar och goda exempel

Seminarium 2018.03.26

Är egenföretagande bland utrikes födda en nyckel till framgångsrik integration? Utrikes födda företagare möter ofta andra förutsättningar än svenskfödda. Hur ser hindren ut och vad kan vi lära av goda exempel och forskning på området?

Medverkande

Lina Aldén, docent i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet

Tim Brooks, avdelningschef företagande, Tillväxtverket

Mikael Damberg (S), närings- och innovationsminister

Belgin Fortaci, Head of Entrepreneurs and Start Up, SEB

Susanne Najafi, medgrundare, Backing Minds

Mötet leds av Åsa Julin, journalist.