I krusbärslandets storstäder. Om invandrare i Stockholm, Göteborg och Malmö

Pieter Bevelander Benny Carlson Mauricio Rojas

Invandrarnas situation har försämrats under de två senaste decennierna, i synnerhet på arbetsmarknaden. I studien jämförs integrationsprocessen i våra tre storstäder – Stockholm, Göteborg och Malmö. Därtill granskas olika invandrargrupper utifrån förankring på arbetsmarknad och boendesituation?

Mitt i internationaliseringens och kunskapssamhällets tidevarv har Sverige hamnat i en situation präglad av kulturell bortsortering av ”icke-svenska” befolkningsgrupper. I den här boken skildras utvecklingen utifrån särdrag hos såväl det svenska samhället som invandrarna. På basis av ett unikt statistiskt material jämförs för första gången integrationsprocessen i våra tre storstäder. Den kanske viktigaste observationen i studien gäller skillnader mellan olika invandrargrupper. Medan vissa grupper närmare sig ”det svenska” avviker andra allt mer, och dessutom i olika riktningar. Detta kan resultera i spänningar och rentav ett destruktivt utanförskap, men också i positiva tillskott och berikande samarbetsmöjligheter inom ramen för ett mindre enhetligt men dock välfungerande samhälle. De skiftande utvecklingstendenserna hos olika grupper ställer krav på en integrationspolitik som tar hänsyn till mångfalden utan att kväva det kreativa eller blunda för det destruktiva.