Kampen om skogen – koka, såga, bränna eller bevara?

Runar Brännlund Patrik Söderholm Robert Lundmark

I denna rapport analyserar forskarna skogens användningsområden, konkurrensen om skogsråvaran och hur skogen bäst används på lång sikt. De pekar också på riskerna med olika subventioner och regleringar.

kampen_om_skogen.pdf 3,9 MB PDF

Samhällsekonomiskt perspektiv på skogen

Skogen är Sveriges största och mest värdefulla naturresurs. Syftet med rapporten är att ge ett samhällsekonomiskt perspektiv på utnyttjandet av skogen. Skogen står nu i centrum för de tankar och förslag som finns kring det hållbara samhället och till ett energisystem baserat på förnyelsebara resurser. Här har det uppstått tydliga intressekonflikter, såväl av renodlad marknadsmässig karaktär som av mer politisk karaktär.

När behövs politisk styrning?

Författarna menar att politisk styrning av skogens utnyttjande är motiverad om de rådande marknadsförhållandena, eller de politiska styrmedlen och åtgärderna, innebär väsentliga snedvridningar i de beslut som tas på marknaden. Det kan till exempel handla om ineffektiva regler för allokering av utsläppsrätter, ineffektiva tillståndsprocesser i energisektorn, eller en avsaknad av styrmedel som på ett fullödigt sätt internaliserar olika, positiva och negativa, miljöeffekter i såväl skogsbruk, skogsindustri som energiproduktion.

Fokus på att skapa marknader

Den förda politiken bör enligt rapportförfattarna inte försöka ersätta de ekonomiska marknadernas grundläggande uppgift – att på ett effektivt sätt allokera samhällets resurser – utan i stället fokusera på de värden som inte är prissatta på någon marknad, till exempel miljökostnader och kollektiva nyttigheter.

Styr inte bränsleanvändning och teknikval

Skogens användning har en stark koppling till den förda energi- och klimatpolitiken i sin egenskap av förnybart bränsle.  Författarna förespråkar ett brett användande av ekonomiska styrmedel, såsom utsläppshandel och skatter, men är emot direkt statlig styrning av bränsleanvändningen och teknikvalen. Även skogens roll i den så kallade kolcykeln är viktig, och detta reflekteras i dag inte fullt ut i marknadspriserna på skog, skogsmark, och skogsprodukter.

Seminarium

Rapporten presenterades på ett seminarium på SNS. Medverkande:

Ola Alterå, statssekreterare på Näringsdepartementet med ansvar för energifrågor
Kjell Jansson, vd, Svensk Energi
Mårten Larsson, Skogsdirektör, Skogsindustrierna
Gunnar Olofsson, vd, Sveaskog
Sven Wird, vVD, Holmen Paper

Forskare och vetenskapligt ansvariga

Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet, Robert Lundmark, docent i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet och extern forskningsledare vid SNS och Patrik Söderholm professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet.

Finansiering och referensgrupp

Till projektet har knutits en referensgrupp som också bidragit till projektets finansiering. Följande företag och organisationer har bidragit: Billerud AB, Energimyndigheten, Eskilstuna Energi & Miljö, Göteborg Energi AB, Handelshögskolan, Holmen AB, Luleå Energi AB, Lunds Energikoncern AB, Nordic Paper, Norra Skogsägarna, Nutek (tillväxtmyndigheten), Skellefteå Kraft, Sveaskog, Söderenergi AB, Södra Skogsägarna, Vattenfall AB och Vinnova.

Läs mer om referensgruppens roll