Koncentration av cancervården till färre sjukhus förbättrar vårdkvaliteten enligt studie

Daniel Avdic, Research Fellow, Centre for Health Economics, Monash Business School, Australien

I en ny SNS-rapport visar Daniel Avdic, forskare i hälsoekonomi, på positiva effekter av att koncentrera cancervården till färre vårdgivare. Det leder till högre överlevnad, färre komplikationer och färre operationer som måste göras om. Enligt studien beror det framför allt på att kirurgerna får operera mer och lära sig av praktisk erfarenhet.

Det pågår just nu ett arbete med att koncentrera den högspecialiserade vården i Sverige, med utgångspunkt i den statliga utredningen ”Träning ger färdighet. Koncentrera vården för patientens bästa” som kom 2015. Utredningen är dock omdebatterad och har mött en hel del kritik. Den högspecialiserade vården fokuserar på diagnoser där patientgrupperna ofta är mycket små, vilket kan göra det svårt att studera effekterna av koncentrationen. Det är därför viktigt att jämföra med resultat inom andra vårdområden. Studien som Daniel Avdic genomfört tillsammans med Petter Lundborg och Johan Vikström ger tydligt stöd för koncentration av cancervården.
Det finns redan en hel del studier som visar att det finns positiva kopplingar mellan patientvolym och vårdkvalitet, men däremot få som kan visa att det är den ökade volymen som leder till bättre kvalitet, vilket den här studien gör. Forskarna har med hjälp av registerdata undersökt vilka effekterna blev inom cancerkirurgin när ett antal sjukhus lade ned sin kirurgverksamhet i Sverige under 1990- och 2000-talet. Nedläggningarna medförde stora ökningar av patientvolymer för de kvarvarande närliggande sjukhusen.

Studiens resultat visar på avsevärda positiva effekter av att fler patienter behandlades vid samma sjukhus. Patientöverlevnaden förbättrades, risken för komplikationer minskade och livskvaliteten efter operation förbättrades. Sjukvårdskostnaderna påverkades inte heller nämnvärt, uppskattat via vårdtid.

– Våra beräkningar visar att en nationell centralisering av vården för de studerade ingreppen hypotetiskt sett skulle kunna rädda runt 100 liv per år, säger Daniel Avdic, forskare i hälsoekonomi vid Monash University i Australien.

Enligt Avdic är den viktigaste anledningen till de positiva effekterna troligen att kirurgerna får fler tillfällen att operera och därmed större erfarenhet. Därför är det viktigt att reformer som koncentrerar vården fokuserar på de enskilda läkarna. Men koncentrering av vård innebär också utmaningar som man behöver ta hänsyn till.

– Vi får inte glömma bort att en alltför kraftig koncentration även kan skapa en för hög arbetsbörda för personalen vid de kvarvarande klinikerna i regionerna. Då riskerar den positiva effekten av koncentrationen att minska, eftersom andra patientgrupper samtidigt får det sämre, säger Daniel Avdic.

Han påpekar också att det är viktigt att komma ihåg att rapporten fokuserar på cancerkirurgi. Resultaten kan inte per automatik överföras till andra aktiviteter inom hälso- och sjukvården.

Rapporten utkommer inom ramen för SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21:a århundradet.