Konjukturrådets rapport 1992. Tillväxt utan gränser

Magnus Henrekson Ulf Jakobsson Mats Persson Hans Tson Södertröm

Ekonomisk kris och Europeisering.

Sverige står inför stora utmaningar när den djupaste ekonomiska nedgången under efterkrigstiden sammanfaller med en snabb Europa-anpassning. Med utgångspunkt i det aktuella ekonomiska läget behandlar rapporten en rad centrala frågor för den ekonomiska politiken: Är Sverige konkurrenskraftigt inför öppnandet av gränserna? Är underskottet i bytesbalansen ett hot mot framtiden? Vad händer med skatterna och socialförsäkringssystemet i ett integrerat Europa? Måste Sverige fortsätta att släpa efter i tillväxt? Hur kan det svenska humankapitalet utvecklas och tillvaratas bättre?