Konjunkturrådets rapport 2005. Tid för en ny skattereform!

Stefan Lundgren Ann-Sofie Kolm Erik Norrman Peter Birch Sörensen

SNS Konjunkturråd 2005 tar upp behovet av förändringar av det svenska skattesystemet ur tre perspektiv: önskvärdheten att återupprätta principerna från skattereformen för femton år sedan, nödvändigheten att ta hänsyn till omvärldsförändringar sedan dess – inte minst internationaliseringen – samt vikten av att bättre beakta förutsättningarna för tillväxt.

kr-2005-rapport.pdf 1,6 MB PDF

Vad kännetecknar ett bra skattesystem? Hur ska man se på 1990 års skattereform och alla de förändringar i skattesystemet som skett sedan dess? Internationaliseringen ökar den potentiella rörligheten hos flera skattebaser och därmed också den internationella skattekonkurrensen. Är det möjligt att hålla fast vid dagens skattenivåer och skattestruktur? Är skattekonkurrens enbart av ondo?

Rapporten drar upp konturerna för några angelägna skattereformer. Hur bör skatte- och bidragssystemen förändras för att minska arbetslösheten och för att öka arbetskraftsdeltagande och sysselsättning? Ska hushållsnära tjänster ha skattelättnader? Den svenska kapitalbeskattningen bör bli mer likformig och neutral i förhållande till medborgarnas sparande och för att stödja tillväxten i ekonomin. Är det dags att mildra dubbelbeskattningen av aktieutdelningar? Bör förmögenhetsskatten tas bort? Varför bör fastighetsskatten vara kvar?