Konjunkturrådets rapport 2017. Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad

Oskar Nordström Skans Stefan Eriksson Lena Hensvik

Lyssna

Sänk antagningskraven till yrkesgymnasiet. Skapa särskilda arbeten för de personer som står allra längst ifrån arbetsmarknaden. Öka lönespridningen för de lägst betalda jobben. Det skulle förbättra situationen på den svenska arbetsmarknaden, enligt SNS Konjunkturrådsrapport 2017. Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad.

kr-2017-rapport-med-framsida.pdf 2,6 MB PDF

SNS Konjunkturråd 2017 granskar den svenska arbetsmarknadspolitiken. För de flesta fungerar den svenska arbetsmarknaden väl. Sysselsättningen och arbetskraftsdeltagandet är EU:s högsta. I rapporten konstaterar forskarna dock att

  • Unga lågutbildade, äldre arbetslösa och utomeuropeiska invandrade har fått det allt svårare.
  • Lönespridningen i Sverige är lägre än i de flesta andra EU-länder. Den har varit i stort sett oförändrad under de senaste 15 åren.
  • Det finns mycket få lågkvalificerade jobb.
  • Inkomstskillnaderna har ökat kraftigt, inte minst mellan de som har jobb och de som inte har det.

– Regeringen bör slopa det nuvarande arbetslöshetsmålet. I stället behövs reformer som hjälper de utsatta grupperna att få jobb. Enligt både SCB och Arbetsförmedlingen tillhör över 200 000 arbetslösa dessa grupper, och det kommer sannolikt bli fler framöver, säger Oskar Nordström Skans, ordförande i SNS Konjunkturråd 2017.

Rådet föreslår bland annat följande åtgärder:

Sänk trösklarna i gymnasieskolan. 2011 höjdes antagningskraven till yrkesprogrammen. Det har gjort det svårare för studiesvaga ungdomar att fullfölja gymnasiet. Rådet föreslår en återgång till lägre antagningskrav. Tillsammans med införande av ämnesbetyg, i stället för kursbetyg, kommer det att underlätta för fler att ta sig igenom gymnasieskolan. Att ha ett slutbetyg är en viktig signal till framtida arbetsgivare.

Skapa särskilda arbeten för äldre långtidsarbetslösa. Korta, intensiva och obligatoriska insatser bör sättas in tidigt för de äldre som förlorar sina arbeten. För äldre långtidsarbetslösa som står mycket långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden bör särskilda arbeten inrättas.

Snabbare etableringsinsatser för nyanlända. Väntetiden på asylbeslut bör fyllas med svenskundervisning och praktik. Etableringsinsatser och validering ska ske ute på arbetsplatserna. Reglerna för sysselsättningssubventioner måste förenklas så att de används mer.

Minska lönebarriärerna. Situationen för de utsatta grupperna skulle underlättas om spridningen i lägstalönerna blev mer påtaglig.

– Här kan arbetsmarknadens parter göra mer. Framför allt inom servicesektorn är det fullt möjligt för parterna att begränsa lönekostnaderna för okvalificerad arbetskraft utan negativa konsekvenser för övriga sysselsatta, säger Oskar Nordström Skans.

 

SNS Konjunkturråd 2017

I SNS Konjunkturråd 2017 medverkar Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet (ordförande), Stefan Eriksson, docent i nationalekonomi och lektor vid Uppsala universitet samt Lena Hensvik, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).