Människorna, naturresurserna och biosfären

Marian Radetzki

Publikation 2010.11.26

Det finns inte några uttömbara naturresurser som sätter gränser för mänsklighetens ambitioner och behov, skriver Marian Radetzki.

provlas_manniskorna_naturresurserna_biosfaren.pdf 66,1 KB PDF

Problem med bristande resurser har – genom historien – lösts med ny teknik och övergång från knappa till rikliga resursbaser. Kvaliteten på människans miljö har blivit bättre, inte sämre, när våra aktiviteter intensifierats genom ekonomisk tillväxt.

Att formulera ett hot om en förestående domedag till följd av att resurserna sinar framstår som ett basalt mänskligt behov. Detta behov blir allt starkare med stigande välstånd. Handlingskraftiga politiker agerar ofta oreflekterat för att avvärja vad de uppfattar som en förestående resurs- och miljökollaps. Men ett växande och alltmer sofistikerat humankapital har regelbundet avvärjt sådana hot. I Människorna, naturresurserna och biosfären tydliggörs detta med en rad intressanta exempel.

 

Recensioner

Framställningen i boken är klar och lättillgänglig och riktar sig till en bred allmänhet som är intresserad av miljöpolitik och ekonomisk-politiska frågor.

Rolf Retoft, BTJ