Mer statlig finansiering och ökat statligt ansvar krävs för omställningen av vården

Staten måste ta ett större ansvar för vårdens nödvändiga omställning mot mer personcentrering, ökad digitalisering och en förstärkt primärvård. Det konstaterar Anders Anell, professor vid Ekonomihögskolan i Lund, i en ny SNS-rapport. Han föreslår ökad statlig finansiering och ett nationellt reglerat vårdval med två nivåer, en med i första hand digitala mottagningar och en med fysiska mottagningar inriktade på bland annat äldre.

Svensk hälso- och sjukvård är i världsklass när det gäller folkhälsa och medicinska resultat. Samtidigt finns återkommande problem med långa väntetider, dålig kontinuitet, bristande samverkan och svag personcentrering. Ett grundläggande problem, som diskuterats sedan mitten av 1940-talet, är dessutom den resurssvaga primärvården med alltför få allmänläkare.

»I dag har vi många olika modeller för primärvård, vilket beror på omständigheter snarare än på en medveten planering. Staten behöver ta ett större ansvar för vårdens omställning och långsiktiga finansiering, i stället för att lägga resurser på kortsiktiga, öronmärkta satsningar«, säger Anders Anell, professor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

I SNS-rapporten ”Vården är värd en bättre styrning” framhåller Anell att ökad statlig finansiering även bör få konsekvenser för styrningen. Ett exempel är tydligare nationell planering och styrning av kompetensförsörjningen för att motverka trenden de senaste årtiondena med en minskande andel allmänläkare. Han föreslår också en nationell reglering av vårdvalet med en uppdelning i två nivåer. Den första nivån innebär listning hos utförare som i första hand erbjuder digitala vårdtjänster och fysiska besök vid behov. Den andra nivån erbjuds till äldre eller efter remiss, och innebär listning på en fysisk mottagning.

»Det är svårt för vårdcentraler att möta alla behov och för att klara av kraven på tillgänglighet kan man tvingas prioritera bort vissa patienter. Ett vårdval i två steg ger både en behovsanpassning och en personcentrering. Det finns bättre möjligheter att utveckla de fördelar som finns med digitala lösningar, såsom att vara snabbt tillgänglig för väldigt många. Samtidigt blir det enklare för vårdcentraler att prioritera läkarstödet till den kommunalt finansierade äldrevården, som i dag är eftersatt«, säger Anders Anell.

Rapporten utkommer inom ramen för SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21:a århundradet.

Om rapporten

I rapporten ”Vården är värd en bättre styrning” beskriver Anders Anell hur styrningen i svensk hälso- och sjukvård har utvecklats under de senaste decennierna. Han lyfter fram de största problemen och lämnar en rad rekommendationer om hur styrningen på regional och statlig nivå kan förbättras och hur den framtida finansieringen bör utformas för att bättre hantera vårdens utmaningar. Rapporten innehåller också en historisk bakgrund till hälso- och sjukvårdens utmaningar samt hur man tidigare har försökt bemöta dem.

Anders Anell
Anders Anell

Anders Anell är professor i företagsekonomi vid Lunds universitet. Han är ordförande i styrelsen för Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys, samt tidigare chef för Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund, IHE.

Ladda ner rapporten.