Patientmakt över vården

Richard B Saltman

I Valfrihetens och patientinflytandets tidevarv.

På senare tid har många reformer ämnade att öka patienternas valfrihet i vården sjösatts. Men kan en patient verkligen välja, vara en upplyst konsument?

Vilken sorts val är det rimligt att överlåta åt patienten? Val av vårdgivare? Val av försäkringsgivare? Val av behandlingsform? Hur kan man förena valfrihet och patientmakt med förebyggande arbete och samordning av vårdresurser? Vilken hjälp behöver patienten för att kunna välja – och välja rätt?

Frågorna är många men svaren är anmärkningsvärt få. I den här boken görs en utredning av innebörden i begrepp som valfrihet, patientinflytande och patientmakt. Vidare beskrivs verkligheten bakom begreppen i Sverige och i sex andra Västeuropeiska länder.