Patrik Tigerschiöld föreslås bli ny ordförande i SNS styrelse

SNS valberedning föreslår Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i Bure, som ny ordförande i SNS styrelse. Valberedningen föreslår även inval i styrelsen av Magnus Hall, tidigare vd och koncernchef för Vattenfall samt John Hassler, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet.

Patrik Tigerschiöld är styrelseordförande i det börsnoterade investmentbolaget Bure, som han även varit vd för. Han har varit verksam i några av Bures största innehav i över 20 år, bland annat Mycronic och Vitrolife. Patrik är också engagerad som ordförande i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, som verkar genom sakorganen Aktiemarknadsnämnden, Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Nämnden för svensk redovisningstillsyn och Rådet för finansiell rapportering. Han har tidigare bland annat varit ledamot i styrelsen för Stockholms universitet och styrelseordförande i utbildningskoncernen AcadeMedia. Sedan år 2017 är han ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Patrik valdes in i SNS styrelse år 2020.

Patrik Tigerschiöld»Under mitt första år i SNS styrelse har jag blivit ännu mer övertygad om SNS betydelse som brobyggare mellan näringsliv, förvaltning och akademi. Det är viktigare än någonsin att värna och vidareutveckla SNS som en mötesplats där det är möjligt att föra riktiga samtal som är vaccinerade mot tendentiös retorik och grundlöst tyckande«, säger Patrik Tigerschiöld.

Magnus Hall var tidigare koncernchef för Vattenfall där han slutade 2020, efter sex år, för att ägna sig åt styrelseuppdrag och egna direktinvesteringar i mindre bolag. Han är ordförande i mediehuset NTM och styrelseledamot i Södra Skogsägarna samt föreslagen som ny ordförande i Höganäs AB. Magnus Hall har varit vd för Holmen i tio år, suttit i AMF:s styrelse och varit vice ordförande i styrelsen för Linköpings universitet. Han är sedan 2012 ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

»SNS är en av Sveriges viktigaste plattformar för en välinformerad samhällsdebatt med högt i tak. Detta har alltid intresserat mig och jag är väldigt glad för möjligheten att få vara med och bidra till framtiden för SNS genom den näringslivserfarenhet jag samlat under åren«, säger Magnus Hall.

John Hassler doktorerade 1994 vid MIT i USA med Olivier Blanchard som handledare. Han är professor vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, sedan 2005 och är dess biträdande föreståndare. Hans forskning handlar bland annat om tillväxt och social rörlighet, välfärdsstatens långsiktiga överlevnad och klimatekonomi i ett globalt perspektiv. Han var ordförande för Finanspolitiska rådet 2013–2016 och är ledamot av priskommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Han är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Han var ordförande för SNS Konjunkturråd 2020 som skrev rapporten Svensk politik för globalt klimat. Han medverkar regelbundet i media som krönikör och debattör.

»SNS är en unik arena för förutsättningslöst utbyte av kunskap och idéer mellan forskare och människor i näringsliv, offentlig förvaltning och politik. Verksamheten drivs av ett mycket kompetent, professionellt och entusiastiskt team medarbetare. När SNS frågar om man vill vara med är det självklart att säga ja«, säger John Hassler.

»Patrik Tigerschiöld, Magnus Hall och John Hassler är alla framträdande personer i svenskt samhällsliv med ett stort samhällsengagemang. Med sina olika erfarenheter kommer de tillföra värdefulla perspektiv till SNS styrelse och fortsätta det framgångsrika arbete som Sarah McPhee och Per Krusell utfört under sin tid i SNS styrelse.«, säger Stefan Ränk, ordförande i SNS valberedning.

Inval sker vid SNS ordinarie förtroenderådsmöte den 3 juni. Följande ledamöter föreslås för omval: Ann Carlsson, Erik Engellau-Nilsson, Monica Lindstedt, Eva Lindström, Eva Mörk och Sara Öhrvall. Mia Horn af Rantzien, SNS vd, är självskriven ledamot.

KONTAKT

Patrik Tigerschiöld
patrik.tigerschiold@bure.se

Magnus Hall
magnus@mhall.se

John Hassler
john@hassler.se

Stefan Ränk
stefan.rank@einarmattsson.se

Pressansvarig:
Jenny Landqvist
jenny.landqvist@sns.se
0722-51 36 28