Politiska partier i den europeiska författningen

Karl Magnus Johansson Tapio Raunio

Vilken ställning har de politiska partierna i Europeiska unionen och i den författning som håller på att ta form? Bidrar bildandet av politiska partier på europeisk nivå till att demokratisera unionen? Vilka är drivkrafterna bakom denna utveckling?

Det är några av de frågor som tas upp här. Boken syftar till att ge perspektiv på regleringen av europeiska politiska partier. De placeras in i det institutionella sammanhang i vilket de hör hemma. Det sker i beaktande av olika styrelsemodeller och av unionens prägel av konsensusdemokrati.

Författarna har bedrivit mångårig forskning om samverkan mellan politiska partier i Europa och kontinuerligt följt utvecklingen på detta område.